مقاله بررسی اجزای مقاومت در ۳۳ رقم تجاری سیب زمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیب زمینی، (Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۰ در نامه انجمن حشره شناسی ایران از صفحه ۵۱ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اجزای مقاومت در ۳۳ رقم تجاری سیب زمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیب زمینی، (Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقاومت
مقاله سیب زمینی
مقاله سوسک کلرادوی سیب زمینی
مقاله آنتی زنوز
مقاله آنتی بیوز
مقاله تحمل
مقاله اجزای مقاومت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی کهریزه اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: نوری قنبلانی قدیر
جناب آقای / سرکار خانم: شایسته نورالدین
جناب آقای / سرکار خانم: برنوسی ایرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اجزای مقاومت در ۳۳ رقم زراعی سیب زمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیب زمینی، Leptinotarsa decemlineata (Say)، آزمایش هایی در سال ۱۳۸۷ در شرایط مزرعه ای و گلخانه ای انجام گرفت. در یک سری آزمون انتخاب در مزرعه، تعداد حشرات کامل جلب شده به هر یک از بوته ها به عنوان شاخص آنتی زنوز تعیین گردید. برای بررسی آنتی بیوز در شرایط گلخانه ای ارقام در گلدان هایی کشت شدند و در روی هر گلدان شاخه های تیمار به وسیله قفس های آستینی محبوس و درون هر کدام تعداد ۱۵ عدد لارو سن اول تازه تفریخ شده رهاسازی شد. وزن لاروها در روز دوازدهم بعد از رهاسازی، درصد تلفات دوره های لاروی و شفیرگی و نیز طول دوره های مزبور به عنوان شاخص های آنتی بیوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای مقایسه میزان تحمل ارقام آزمایشی، دو قطعه آلوده و غیرآلوده به آفت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و هر قطعه با سه بلوک طراحی گردید. پانزده روز قبل از گل دهی، روی هر بوته در قطعه آلوده ۴۰ عدد لارو متوسط (سن ۲ و اوایل سن ۳) رهاسازی شد. در آخر فصل میزان برگ خوردگی و کاهش عملکرد در قطعه آلوده نسبت به قطعه غیرآلوده برای هر یک از ارقام تعیین گردید. بین ارقام مورد بررسی از نظر تمامی صفات مورد بررسی اختلاف معنی داری مشاهده شد. ارقام کاردینال، کارلیتا و سینجا با کمترین تعداد سوسک جلب شده به آن ها اثرات آنتی زنوزی از خود نشان دادند. با توجه به صفات مورد بررسی، در ارقام کارلیتا، سینجا، دلیکات، آپارت و بریجت اثرات آنتی بیوزی بیشتری در مقایسه با بقیه ارقام مشاهده گردید. ارقام سانتانا، ساتینا، نیکولا و بریجت نیز بیشترین میزان تحمل را در مقابل آفت از خود نشان دادند. با استفاده از تجزیه خوشه ای به روش UPGMA و بر اساس فاصله اقلیدسی، ۳۳ رقم مورد بررسی در هفت گروه مجزا قرار گرفتند.