مقاله بررسی اجزای عملکرد لاین های امید بخش گندم (Triticum aestivum) در شرایط اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فیزیولوژی گیاهان زراعی از صفحه ۳۱ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اجزای عملکرد لاین های امید بخش گندم (Triticum aestivum) در شرایط اصفهان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله عملکرد
مقاله لاین
مقاله رقم
مقاله اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: رفیع زاده شهروز
جناب آقای / سرکار خانم: رستم پور مهشید
جناب آقای / سرکار خانم: کریم خواه محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: آتش بهار سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گندم یک ماده غذایی اساسی بوده و از لحاظ اهمیت سیاسی هم پایه نفت و حتی برتر از آن است. در این پژوهش اجزای عملکرد لاین های امید بخش انتخابی گندم در منطقه اصفهان در مقایسه با دو ارقام شاهد به مدت دو سال زراعی متوالی بررسی شدند. اجزای عملکرد مورد بررسی شامل تعداد روز تا ظهور سنبله، تعداد روز تا رسیدن فیزیولوژیکی، ارتفاع بوته، اندازه سنبله، وزن هزار دانه و عملکرد دانه بودند. نتایج حاصله در خصوص لاین های امید بخش گندم در مقایسه با دو رقم گندم بهار و پیشتاز به عنوان شاهد نشان داد که لاین های مورد آزمون از نظر کلیه فاکتورهای مورد مطالعه در آزمایش سال اول و دوم و نیز تجزیه مرکب دو سال شامل تعداد روز تا ظهور سنبله، تعداد روز تا رسیدن فیزیولوژیکی، ارتفاع بوته، اندازه سنبله، وزن هزار دانه و عملکرد دانه با یکدیگر و در مقایسه با ارقام شاهد متفاوت و با اثر معنی دار در سطح احتمال یک درصد قابل تفکیک و متمایز می باشند. هم چنین، ضرایب همبستگی اجزای عملکرد لاین های امید بخش انتخابی گندم حاکی از اختلافات فاحش و معنی دار در بین ارقام و لاین های مورد آزمون بود، که تاییدی بر مقایسه میانگین و گروه های دانکن مورد آزمون می باشد.