مقاله بررسی اثر ۸ هفته تمرینات ورزشی هوازی و ترکیبی (هوازی- مقاومتی) بر سطوح IL-6 سرم و مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۶۱۹ تا ۶۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر ۸ هفته تمرینات ورزشی هوازی و ترکیبی (هوازی- مقاومتی) بر سطوح IL-6 سرم و مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیماران دیابتی
مقاله تمرین هوازی
مقاله تمرین ترکیبی
مقاله گلوکز خون ناشتا
مقاله سایتوکاین ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی پور پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: تادیبی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: بهپور ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: پرنو عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: دلبری محمداحسان
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی صیاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افزایش سطوح IL-6 سرم با پیشرفت دیابت نوع ۲ و افزایش مقاومت به انسولین مرتبط است. انجمن دیابت آمریکا و کالج پزشکی- ورزشی آمریکا توصیه کرده اند که برنامه توانبخشی برای بیماران دیابتی بهتر است ترکیبی از تمرینات هوازی و مقاومتی باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی ۸ هفته تمرین هوازی و ترکیبی (هوازی- مقاومتی) بر غلظت IL-6 و شاخص مقاومت انسولینی (HOMA-IR) در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ بود.
روش بررسی: در این پژوهش ۲۴ نفر از مراجعه کنندگان به انجمن دیابت کرمانشاه به طور داوطلبانه به عنوان آزمودنی در این پژوهش شرکت کرده و به صورت تصادفی در سه گروه هوازی (۸ نفر)، ترکیبی (۸ نفر) و کنترل (۸ نفر) قرار گرفتند. برنامه تمرینی گروه هوازی ۳ جلسه دویدن در هفته با شدت ۶۰ تا ۸۰ درصد ضربان قلب بیشینه به مدت ۸ هفته بود اما گروه ترکیبی در کنار دویدن به تمرینات مقاومتی با گروه های عضلانی عمده پرداختند. پیش و پس از مداخله، وزن، شاخص توده بدنی، گلوکز خون ناشتا، IL-6 سرم و شاخص مقاومت به انسولین اندازه گیری شد.
نتایج: ۸ هفته فعالیت ورزشی باعث کاهش معنی دار شاخص مقاومت انسولینی و گلوکز خون ناشتا در گروه هوازی و ترکیبی شد اما در گروه کنترل تغییر معنی داری مشاهده نشد. IL-6 سرم، وزن و BMI در هیچکدام از گروه ها تغییر معنی داری نداشت.
نتیجه گیری: انجام ۸ هفته فعالیت ورزشی هوازی یا ترکیبی با بهبود مقاومت به انسولین و گلوکز خون ناشتا، می تواند برای دیابتی های نوع ۲ سودمند باشد اما نمی تواند اثر معنی داری بر سطوح IL-6 سرم، وزن یا BMI در این گروه از بیماران داشته باشد.