مقاله بررسی اثر ۱۲ تیمار کودی (شیمیایی و آلی) بر عملکرد و اسانس گیاه زیره سبز توده خراسانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۴۸ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر ۱۲ تیمار کودی (شیمیایی و آلی) بر عملکرد و اسانس گیاه زیره سبز توده خراسانی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کود آلی
مقاله کود شیمیایی
مقاله درصد اسانس
مقاله عملکرد
مقاله زیره
مقاله .Cuminum cyminum L

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مداح سیده مهدخت
جناب آقای / سرکار خانم: مراقبی فرهنگ
جناب آقای / سرکار خانم: پیدا سیامک
جناب آقای / سرکار خانم: صاحبی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زیره یکی از مهم ترین گیاهان دارویی و معطر است که با وجود عملکرد به نسبت پایین، ارزش اقتصادی بالایی دارد. در این تحقیق، اثر کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد، وزن هزار دانه و مقدار اسانس زیره رقم خراسان مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایش ها در شرایط مزرعه ای و در طی زمستان ۱۳۸۴ و بهار ۱۳۸۵ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری انجام شد. تیمارها شامل سه سطح کود شیمیایی (b3, b2, b1) N.P.K، ۲ سطح کودآلی (a2, a1) و مخلوطی از نسبت های متفاوت این دو کود بودند که با نمونه شاهد (بدون کود) مقایسه شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل در طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد و مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن انجام گرفت.
نتایج نشان داد که گیاهان شاهد بیشترین عملکرد و وزن هزار دانه را داشتند که نشان دهنده این است که استفاده از کودها محصول زیره را افزایش نداده است. کمترین مقدار وزن هزار دانه مربوط به گیاهان تیمارشده با کودهای تلفیقی a2b2 و a2b3 بود در حالی که این گیاهان بیشترین درصد اسانس را داشتند.