مقاله بررسی اثر گیاه آلوئه ورا (Aloe vera) بر تغییرات میزان ایمونوگلوبولین های IgM ،IgA و IgG پروتئین کل و شمارش تفریقی گلبول های سفید ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران) از صفحه ۸۹ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر گیاه آلوئه ورا (Aloe vera) بر تغییرات میزان ایمونوگلوبولین های IgM ،IgA و IgG پروتئین کل و شمارش تفریقی گلبول های سفید ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلوئه ورا
مقاله ایمونوگلوبولین
مقاله پروتئین کل
مقاله گلبول سفید
مقاله قزل آلای رنگین کمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطایی مهر بابک
جناب آقای / سرکار خانم: باقری پروین
جناب آقای / سرکار خانم: امتیازجو مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی سیاهکلرودی سیامک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش اثر گیاه آلوئه ورا (Aloe vera) بر تغییرات میزان ایمونوگلوبولین های IgM?IgA وIgG ? پروتئین کل و شمارش تفریقی گلبول های سفید ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با میانگین وزن ۵۰±۲ گرم به مدت ۳۰ روز مورد بررسی قرار گرفت. پس از ۲ هفته سازگاری مقادیر ۰٫۱، ۰٫۵ و ۱ درصد پودر آلوئه ورا به غذای ماهیان افزوده و به عنوان شاهد از جیره غذایی فاقد آلوئه ورا استفاده گردید. نتایج نشان داد که در تیمار ۱ و ۳ از ساعت ۲۴ و در تیمار ۲ از ساعت ۲۴۰ تا انتهای دوره (ساعت ۷۲۰) اختلاف معنی دار بین مقدار ایمونوگلوبولین M نسبت به گروه شاهد مشاهده شد (p<0.05) و بیشترین مقدار در تیمار حاوی ۱ درصد آلوئه ورا به میزان ۲٫۲۵±۰٫۱۱ میلی گرم بر میلی لیتر، در مقایسه با سایر تیمارها ثبت گردید. مقادیر ایمونوگلوبولین A وG در تمامی تیمارها و گروه شاهد تا انتهای آزمایش صفر ثبت شد. نتایج سنجش میزان پروتئین کل نشان داد که از ساعت ۱۲۰ تا انتهای دوره (ساعت ۷۲۰) اختلاف معنی دار بین تیمار های ۲ و ۳ نسبت به گروه شاهد وجود داشت (p<0.05) و بیشترین در تیمار حاوی ۱ درصد آلوئه ورا به میزان ۴۳٫۳۷±۵٫۸ میلی گرم بر میلی لیتر در مقایسه با سایر تیمارها تا انتهای آزمایش ثبت گردید. نتایج حاصل از شمارش تفریقی گلبول های سفید نشان می دهد که در تیمارهای ۱، ۲ و ۳ به ترتیب از ساعت ۲۴۰، ۳۶۰ و ۱۲۰ پس از شروع آزمایش تا انتهای دوره افزایش معنی دار بین مقادیر لنفوسیت تیمارها با گروه شاهد (p<0.05) مشاهده شد. همچنین در تیمار ۲ در ساعت ۱۲۰ و در تیمار ۳ در ساعات ۱۲۰ و ۷۲۰ پس از شروع آزمایش افزایش معنی دار بین مقادیر منوسیت تیمارها با گروه شاهد (p<0.05) مشاهده شد. کاهش معنی دار در مقادیر نوتروفیل در تیمار ۱ از ساعت ۲۴۰ و در تیمار ۲ و ۳ از ساعت ۱۲۰ تا انتهای دوره در مقایسه با گروه شاهد مشاهده شد (p<0.05). همچنین کاهش معنی دار در مقادیر ائوزینوفیل در تیمار ۲ در ساعت ۷۲۰ و در تیمار ۳ در ساعات ۱۲۰ و ۷۲۰ پس از شروع آزمایش در مقایسه با گروه شاهد وجود داشت (p<0.05).