مقاله بررسی اثر گاز استریل جدید حاوی کانی های بنتونیت و هالوئیزیت بر انعقاد خون و ترمیم زخم در موش های صحرایی نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در طب جنوب از صفحه ۲۹۰ تا ۲۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر گاز استریل جدید حاوی کانی های بنتونیت و هالوئیزیت بر انعقاد خون و ترمیم زخم در موش های صحرایی نر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گاز استریل
مقاله بنتونیت
مقاله هالوئیزیت
مقاله ترمیم زخم
مقاله زمان انعقاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوی مهرالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: قیصری فرشید
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقت افشار مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: اخوت محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: توتونچی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عاطفی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: در سال های اخیر پژوهش های گسترده ای در زمینه فن آوری های نوین برای متوقف کردن خون ریزی های شدید صورت گرفته که در نهایت ترکیب موثری از نوعی کانی به نام زئولیت معرفی گردیده است. دو کانی بنتونیت و هالوئیزیت معادن بسیار فراوانی در ایران دارند و خواص انعقادی ترکیب آن ها در چندین بررسی به اثبات رسیده است. در این مطالعه اثر گاز نوترکیب حاوی کانی های بنتونیت و هالوئیزیت بر زمان انعقاد خون و ترمیم زخم در موش های صحرایی نر مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، گاز استریل جدید از مخلوط دو کانی بنتونیت و هالوئیزیت تهیه گردید و با وازلین طبی بهداشتی ترکیب شد. در نهایت اثر گاز بر روی زخم های ایجاد شده در نمونه موش آزمایشگاهی نژاد ویستار و فرآیند ترمیم زخم مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل از نرم افزار SPSS ویرایش ۲۰ و آزمون های T و غیرپارامتری Mann-Whitney استفاده گردید. اختلاف های با (P<0.05) به عنوان معنی دار در نظر گرفته شدند.
یافته ها: در فاز اول، مطالعه بر روی ۴۰ نمونه خونی دم موش انجام شد. زمان انعقاد در نمونه های گروه کنترل ۱۹٫۱۲±۸۱٫۳۱ ثانیه و در گروه مورد مطالعه با بنتونیت- هالویزیت معادل ۲٫۱۸± ۳۳٫۲ثانیه گزارش گردید. در فاز دوم، زمان ترمیم کامل زخم مورد مطالعه قرار گرفت که در نمونه های گروه کنترل بین ۹ تا ۱۳ و در گروه تیمار شده با گاز استریل ترکیبی جدید بین ۵ تا ۶ روز مشاهده گردید.
نتیجه گیری: بنابر یافته های این بررسی، استفاده موضعی از گاز استریل جدید ترکیب شده با کانی های بنتونیت و هالوئیزیت در کاهش زمان انعقاد و ترمیم زخم تاثیر قابل ملاحظه ای دارد.