مقاله بررسی اثر کود آهن و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد در شرایط تنش خشکی در گتوند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فیزیولوژی گیاهان زراعی از صفحه ۳۳ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر کود آهن و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد در شرایط تنش خشکی در گتوند
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکی
مقاله گوگرد
مقاله آهن
مقاله کنجد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: برزگری محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرات مقادیر مختلف کودهای آهن و گوگرد بر برخی خصوصیات کمی کنجد در شرایط تنش خشکی آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در تابستان سال ۱۳۸۹ درشهرستان گتوند اجرا گردید. تیمارها شامل تنش خشکی به عنوان عامل اصلی در دو سطح (شاهد و تنش در مرحله گل دهی) و تیمار کود به عنوان عامل فرعی شامل: آهن در سه سطح (صفر (شاهد)، ۳ و ۶ در هزار از منبع محلول آهن) و گوگرد در سه سطح (صفر، ۲۰۰ و ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار از منبع گوگرد بنتونیت دار) بودند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که تنش خشکی در مرحله گل دهی تاثیر معنی داری بر عملکرد دانه نداشت اما در بین اجزاء عملکرد دانه، خشکی تاثیر معنی داری بر تعداد غلاف در بوته و تعداد شاخه فرعی داشت و سبب کاهش آنها گردید. گوگرد و آهن هر کدام به تنهایی بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد تاثیر معنی دار نداشتند. در این آزمایش بیش ترین عملکرد دانه در طی استفاده از کودهای آهن و گوگرد در تیمار ۲۰۰ کیلوگرم کود گوگرد و محلول پاشی آهن ۳ در هزار بدست آمد.