مقاله بررسی اثر کودهای مختلف (K.P.N و کودهای آلی) بر مقدار و نسبت اسانس زیره رقم اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۶۲ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر کودهای مختلف (K.P.N و کودهای آلی) بر مقدار و نسبت اسانس زیره رقم اصفهان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کود آلی
مقاله کود شیمیایی
مقاله درصد اسانس
مقاله عملکرد
مقاله زیره
مقاله .Cuminum cyminum L

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مراقبی فرهنگ
جناب آقای / سرکار خانم: پیدا سیامک
جناب آقای / سرکار خانم: صاحبی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زیره یکی از مهم ترین گیاهان دارویی و معطر است که با وجود عملکرد به نسبت پایین آن، ارزش اقتصادی بالایی دارد. در این تحقیق، اثر کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد، وزن هزار دانه و مقدار اسانس زیره رقم اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایشات در شرایط مزرعه ای در طی زمستان ۱۳۸۵ و بهار ۱۳۸۶ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری انجام شد. تیمارها شامل سه سطح کود شیمیایی (a1, a2, a3) N.P.K، در ۲ سطح کود آلی (b1, b2) بود که با نمونه شاهد (بدون کود) مقایسه شدند.
کودهای شیمیایی و آلی عبارت بودند از: کود شیمیایی N=20 P=16 K=20 :(a1) 1، کود شیمیایی N=40 P=32 K=40 :(a2) 2، کود شیمیایی N=80 P=64 K=80 :(a3) 3 کیلوگرم در هکتار. کود آلی ۱۵ :(b1) 1 تن در هکتار، کود آلی ۲۵ :(b2) 2 تن در هکتار. آزمایش به صورت فاکتوریل در طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد و مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن انجام گرفت. نتایج نشان داد که تیمار A2 بیشترین عملکرد و تیمار A1 بیشترین وزن هزار دانه را داشت. در حالی که بیشترین اسانس مربوط به تیمار B2 می باشد که نشان دهنده این است که استفاده از کودها توانسته محصول زیره را افزایش دهد. کمترین مقدار عملکرد، وزن هزار دانه و اسانس مربوط به گیاهان شاهد بود.