مقاله بررسی اثر کلرید کبالت بر سطح برگ، کلروفیل، کاوتنوئید و بیان ژن ACC اکسیداز گیاه سیب زمینی .Solanum tuberosum L رقم وایت دزیره در کشت در شیشه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در سلول و بافت از صفحه ۲۸۷ تا ۲۹۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر کلرید کبالت بر سطح برگ، کلروفیل، کاوتنوئید و بیان ژن ACC اکسیداز گیاه سیب زمینی .Solanum tuberosum L رقم وایت دزیره در کشت در شیشه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتیلن
مقاله سیب زمینی
مقاله کبالت کلرید
مقاله ACC اکسیداز (Aminocyclopropane 1-carboxylic acid)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقی زاده مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: احسان پور علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اتیلن یکی از هورمون های گیاهی است که در شرایط کشت در شیشه تولید می شود و تجمع آن با کاهش رشد و تغییرات مورفولوژیکی گیاه همراه است. هدف این مطالعه بررسی اثر کلرید کبالت به عنوان یک مهار کننده سنتز اتیلن بر رشد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی و بیان ژن ACC) Aminocyclopropane 1-carboxylic acid) اکسیداز سیب زمینی است.
مواد و روش ها: در این مطالعه ابتدا جوانه های جانبی گیاه به مدت ۵ هفته در محیط کشت MS حاوی غلظت های صفر، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۳۰، ۴۰و ۶۰ میلی گرم در لیتر CoCl2 در شرایط درون شیشه کشت داده شدند و غلظت بهینه انتخاب شد. سپس سطح برگ، میزان کلروفیل و کاروتنوئید و بیان ژن ACC اکسیداز بررسی شد.
نتایج: نتایج نشان داد که کلرید کبالت در محیط کشت از ایجاد ریشه های هوایی و نابجا جلوگیری کرد و سبب افزایش سطح برگ، میزان کلروفیل وکاروتنوئید شد. غلظت ۲۰ میلی گرم در لیتر کلرید کبالت بهترین تاثیر را بر شاخص های رویشی نشان داد. همچنین در این غلظت بیان ژن ACC اکسیداز نسبت به گیاه شاهد کاهش یافت.
نتیجه گیری: کبالت با کاهش بیان ژن ACC اکسیداز سبب کاهش تولید و تجمع اتیلن در کشت در شیشه می شود و در نهایت رشد گیاه سیب زمینی به خوبی بهبود می یابد.