مقاله بررسی اثر کلرید کادمیوم بر پارامترهای رشدی و برخی صفات فیزیولوژیک در گیاهچه های لوبیا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۱۶۷ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر کلرید کادمیوم بر پارامترهای رشدی و برخی صفات فیزیولوژیک در گیاهچه های لوبیا
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کادمیوم
مقاله لوبیا
مقاله تنش اکسیداتیو
مقاله پارامترهای رشدی
مقاله سوپراکسید دیسموتاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند سولماز
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنی رامین
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: فروزش پیمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کادمیوم جزو فلزات سنگین طبقه بندی می شود که در گیاهان تنش اکسیداتیو ایجاد می کند. این یون سمیت بالایی برای گیاهان و حیوانات دارد. این پژوهش به منظور بررسی اثر تنش کادمیوم بر پارامترهای رشدی و میزان فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز، محتوای پرولین و هورمون آبسزیک اسید در گیاهچه های لوبیا انجام گرفت. بدین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی طراحی گردید. در این آزمایش فاکتور اول فلز سنگین کادمیوم در ۲ سطح شامل عدم مصرف و مصرف ۴ میلی گرم در لیتر (کلرید کادمیوم) و فاکتور دوم ژنوتیپ های مختلف لوبیا بود. سنجش پارامترهای رشدی پس از ۸روز انجام گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین ژنوتیپ های مختلف، تیمار کادمیوم و اثرات متقابل ژنوتیپ در اثر تیمار با کادمیوم در سطح احتمال ۱% اختلاف معنی داری وجود دارد. به طوری که در اثر تیمار با کادمیوم در تمامی ژنوتیپ ها میزان صفات طول ریشه چه، طول ساقه چه، نسبت طول ریشه چه به ساقه چه، درصد جوانه زنی و وزن تر نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت که این موارد کاهش یافته می تواند آثاری از آسیب های وارد شده به گیاهان در اثر تنش کادمیوم باشد. همچنین در اثر تیمار با کادمیوم میزان فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز، محتوای پرولین و آبسزیک اسید، افزایش معنی داری نسبت به شاهد نشان دادند بنابراین ژنوتیپ هایی که کاهش کمتری در صفات مورد مطالعه دارند می توانند به عنوان ژنوتیپ های متحمل تر به تنش کادمیوم در نظر گرفته شوند.