مقاله بررسی اثر کشت توام برنج و ماهی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم برنج در آستارا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۶۹ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر کشت توام برنج و ماهی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم برنج در آستارا
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشت توام
مقاله برنج
مقاله ماهی
مقاله اجزای عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گروسی شاهپور
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزی علی
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدزاده فرزین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر کشت توام برنج و ماهی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa) آزمایشی با پنج رقم برنج (صدری، بی نام، طارم، هاشمی و حسنی) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، به صورت دو طرح بلوک جداگانه مجاور هم (کشت توام برنج – ماهی و تک کشتی برنج به عنوان شاهد)، در سال زراعی ۱۳۸۸ در شهرستان آستارا انجام گرفت. داده های حاصل از اندازه گیری صفات مورد مطالعه ارقام برنج در هر طرح به طور جداگانه آنالیز و نتایج با یکدیگر مقایسه شد. نتایج تجزیه واریانس مرکب صفات در شرایط کشت توام برنج و ماهی و تک کشتی برنج نشان داد که بین شرایط کشت به استثنای شاخص برداشت، از نظر بقیه صفات مورد مطالعه، اختلاف معنی دار در سطح احتمال ۱% وجود دارد. همچنین بین ارقام مورد مطالعه از لحاظ کلیه صفات اختلاف معنی دار در سطح احتمال ۱% مشاهده شد. اثر متقابل شرایط کشت در رقم برای صفات ارتفاع گیاه، تعداد کل پنجه در بوته، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در سطح احتمال ۱% معنی دار بود. نتایج نشان داد که کلیه ارقام مورد مطالعه در شرایط کشت توام برنج و ماهی، عملکرد بیش تری نسبت به تک کشتی برنج داشتند و رقم بی نام با میانگین ۴۹۷۷ کیلوگرم در هکتار بیش ترین میزان عملکرد شلتوک را در کشت توام برنج و ماهی به خود اختصاص داد.