مقاله بررسی اثر کاهش تعداد جلسات و افزایش شدت تمرین بر ترکیب بدن، توان هوازی و بی هوازی دانشجویان دختر غیرورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۲۱ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر کاهش تعداد جلسات و افزایش شدت تمرین بر ترکیب بدن، توان هوازی و بی هوازی دانشجویان دختر غیرورزشکار
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تواتر تمرین
مقاله شدت تمرین
مقاله توان هوازی
مقاله توان بی هوازی
مقاله ترکیب بدن
مقاله دانشجویان غیرورزشکار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیدی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: بلوچی رامین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش کاهش تعداد جلسات تمرینی و در مقابل افزایش شدت تمرین بر ترکیب بدن (درصد چربی بدن و شاخص توده بدنی)، توان هوازی و بی هوازی بررسی شد. ۸۰ آزمودنی دختر غیرورزشکار (با میانگین سنی  1.53±۲۰٫۲سال و میانگین  5.43±۱۶۰٫۱۸سانتی متر)، از طریق تکمیل پرسشنامه و به صورت تصادفی (از مجموع ۱۲۰ نفر) انتخاب شدند و در چهار گروه ۲۰ نفره (سه گروه تمرینی و یک گروه گواه) قرار گرفتند و گروه های تمرینی به ترتیب یک، دو و سه جلسه تمرین در هفته به مدت ۸ هفته را انجام دادند. تمرینات شامل تمرین تناوبی به صورت هر روز ۶۰ دقیقه راه رفتن و دویدن با سرعت های معین برای هر گروه تمرینی بود، به گونه ای که گروه سه جلسه، تمرینی با شدت کم (۷۰-۶۰ درصد ضربان قلب بیشینه) و گروه دو جلسه، تمرینی با شدت متوسط (۸۰-۷۰ درصد ضربان قلب بیشینه) و گروه یک جلسه، تمرینی با شدت زیاد (۹۰-۸۰ درصد ضربان قلب بیشینه) را انجام می دادند. برای برآورد توان هوازی، از آزمون دو رفت و برگشت ۲۰ متر (شاتل ران)، برای سنجش توان بی هوازی (قدرت انفجاری پاها)، از آزمون پرس سارجنت و برای برآورد درصد چربی، از روش سه نقطه ای چین پوستی (سه سربازو، ران و فوق خاصره) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار SPSS 11 و تحلیل واریانس استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد هر چه تعداد جلسات تمرین بیشتر و شدت کمتر باشد، نتایج بهتری در درصد چربی بدن و توان هوازی کسب می شود. چنانچه سه جلسه تمرین در هفته با شدت کم نسبت به گروه های تمرینی دیگر، موجب کاهش معناداری در درصد چربی بدن ( (۰٫۱۲±.۴۸و شاخص توده بدن (۰٫۰۶±۲٫۹۳) و افزایش معنادار توان هوازی (۱۳٫۷۷±۱٫۰۹) شد. برعکس هر چه تعداد جلسات تمرین کمتر و شدت بیشتر باشد، نتایج بهتری در توان بی هوازی کسب می شود، به طوری که بین گروه یک جلسه تمرین در هفته و گروه گواه بیشترین تفاوت معنی دار (۸٫۲۷±۱٫۵۹) مشاهده شد.