مقاله بررسی اثر کاربرد کودهای بیولوژیک بر میزان اسانس و روغن گیاه دارویی سیاهدانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۱۵ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر کاربرد کودهای بیولوژیک بر میزان اسانس و روغن گیاه دارویی سیاهدانه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گیاهان دارویی
مقاله کودهای بیولوژیک
مقاله سیاهدانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی کبودچشمه امید
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی صادق
جناب آقای / سرکار خانم: سام دلیری مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی شعاع مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از شیوه های بیولوژیکی برای افزایش تولید در کشاورزی، استفاده بالقوه از میکروارگانیزم های مفید خاکزی است که می توانند به روش های مختلف باعث افزایش رشد و عملکرد گیاه شوند. به منظور بررسی اثر کودهای بیولوژیک بر میزان اسانس گیاه دارویی سیاه دانه آزمایشی در سال زراعی ۹۱-۱۳۹۰ در زمینی به مساحت حدود ۶۰۰ متر مربع در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل: ۱- کود بیولوژیک نیتروکسین، ۲-نیتراژین، ۳- باکتری های حل کننده فسفات، ۴- بیوفسفر، ۵- سوپرنیتروپلاس، ۶- نیتروکسین+ باکتری های حل کننده فسفات، ۷- نیتروکسین + بیوفسفر و ۸- شاهد بودند. نتایج نشان دادند که کودهای بیولوژیک تاثیر معنی داری بر درصد روغن و درصد اسانس نداشتند اما عملکرد دانه، عملکرد اسانس و عملکرد روغن تحت تاثیر کودهای بیولوژیک قرار گرفتند. بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب در تیمارهای سوپرنیتروپلاس و شاهد بدست آمد، البته بین تیمارهای کود بیولوژیک اختلاف معنی داری از این نظر دیده نشد. عملکرد اسانس تابعی از عملکرد دانه و درصد اسانس آن است، لذا با هر گونه تغییر در عملکرد دانه و یا درصد اسانس، عملکرد اسانس نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. افزایش عملکرد دانه سیاهدانه سبب افزایش عملکرد اسانس شد و عملکرد دانه و عملکرد اسانس از همبستگی مثبت و بالایی (R2=0.895) برخوردار بود. بطور کلی کاربرد کود های بیولوژیک، به تنهایی و یا در ترکیب با یکدیگر، در بهبود عملکرد گیاه دارویی سیاه دانه، تاثیر مثبتی داشت و با توجه به ضرورت تولید گیاهان دارویی در نظام های زراعی و لزوم توجه به کشت این گیاهان، بنظر می رسد کودهای بیولوژیک جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی در تولید گیاهان دارویی باشند