مقاله بررسی اثر پوشش دار کردن بذر بر روی شاخص بنیه گونه Secale montanum تحت شرایط مختلف تنش رطوبتی و عمق کاشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۱۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر پوشش دار کردن بذر بر روی شاخص بنیه گونه Secale montanum تحت شرایط مختلف تنش رطوبتی و عمق کاشت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص بنیه
مقاله پوشش بذر
مقاله رطوبت خاک
مقاله عمق کاشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درویش زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: محرابی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرح پور مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پوشش دار کردن بذر به عنوان یکی از تکنولوژی های تقویت بذر از اهمیت زیادی برخوردار است. به منظور بررسی اثر پوشش دار کردن بذر بر شاخص بنیه گونه چاودار کوهی در شرایط مختلف تنش رطویتی و عمق کاشت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در ۴ تکرار و با سه نوع تیمار به اجرا درآمد. تیمار درصد رطوبت خاک (تنش خشکی) در سه سطح ۹%، ۱۴% و ۲۱% وزن خاک خشک، تیمار عمق کاشت در دو سطح سه برابر قطر بذر و کشت در سطح خاک و تیمار ماده پوشش دهنده در چهار سطح شاهد بدون پوشش (NC)، ماده با پایه هیدروژل (HC)، ماده با پایه معدنی (CC)، ماده با پایه آلی(OC)  استفاده گردید. در طول مدت صفت شاخص بنیه مورد ارزیابی قرار گرفت. طبق نتایج آنالیز واریانس از بین اثرات اصلی تیمارها، درصد رطوبت و عمق کاشت در سطح یک صدم خطا اثر معنی داری داشته اما نوع پوشش بذر تاثیری بر شاخص بنیه نداشته است. اثرات متقابل سه گانه درصد رطوبت خاک، عمق کاشت و نوع ماده پوشش دهنده نشان می دهد که بیشترین شاخص بنیه در سطح رطوبت %۲۱ و عمق کاشت سه برابر قطر بذر در تیمار شاهد(NC)  و تیمار با پایه مواد معدنی(CC)  و کمترین میزان شاخص بنیه در سطوح رطوبتی ۹ و %۱۴ می باشد. نتایج نشان داد که پوشش دار کردن بذر بر روی شاخص بنیه گونه چاودار کوهی (Secalemontanum) از لجاظ آماری تاثیری نداشته است.