مقاله بررسی اثر پنتوکسی فیلین بر روی آسیب های میتوکندریایی القا شده توسط مالاتیون در کبد موش صحرایی نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۸۳ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر پنتوکسی فیلین بر روی آسیب های میتوکندریایی القا شده توسط مالاتیون در کبد موش صحرایی نر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس اکسیداتیو
مقاله پنتوکسی فیلین
مقاله کبد
مقاله مالاتیون
مقاله میتوکندری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: بعیری مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مالاتیون از حشره کش های ارگانوفسفره ای است که استرس اکسیداتیو را از طریق تولید رادیکال های آزاد و تغییر سیستم آنتی اکسیدانی ایجاد می نماید. هدف این مطالعه بررسی اثرات حفاظت احتمالی پنتوکسی فیلین (PTX) در آسیب اکسیداتیو القاء شده در اثر مالاتیون بر میتوکندری کبد موش صحرایی نر می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی ۲۰ سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در محدوده وزنی ۲۰۰ تا ۲۵۰ گرم به طور تصادفی به ۴ گروه تقسیم شدند. گروه اول (شاهد) نرمال سالین، گروه دوم مالاتیون به میزان ۲۰۰ mg/kg/day، گروه سوم پنتوکسی فیلین به میزان ۵۰ mg/kg/dayو گروه چهارم پنتوکی فیلین و مالاتیون با هم دریافت نمودند. بعد از دو هفته درمان، بافت کبد و میتوکندری های آن جدا شدند. فعالیت آنزیم های کاتالاز (CAT)، سوپراکسیددیسموتاز (SOD) میزان پراکسیداسیون لیپیدی (LPO) و درصد بقا میتوکندری کبد اندازه گیری شد. داده ها با آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و توکی در نرم افزار SPSS تحلیل شدند.
یافته ها: فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز در گروه مالاتیون به همراه پنتوکسی فیلین، نسبت به گروهی که فقط مالاتیون دریافت کردند، در کبد کاهش معنی داری نشان داد (P<0.05). مالاتیون فعالیت آنزیم CAT را در کبد به طور معنی داری در مقایسه با گروه شاهد افزایش داد (P<0.05). گروه هایی که پنتوکسی فیلین و مالاتیون با هم و پنتوکسی فیلین به تنهایی دریافت نمودند، نیز کاهش معنی داری در فعالیت این آنزیم در کبد نشان دادند (P<0.05). درصد بقا میتوکندری در گروهی که پنتوکسی فیلین به تنهایی و مالاتیون به همراه پنتوکسی فیلین دریافت نمودند، نسبت به گروهی که مالاتیون دریافت کردند، افزایش معنی داری نشان داد (P<0.05).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج فوق به نظر می رسد مکانیسم سمیت مالاتیون در کبد به وسیله مواد آنتی اکسیدانی همانند پنتوکسی فیلین بهبود یابد.