مقاله بررسی اثر پلیمر سوپرجاذب بر تغییرات ضرایب معادله نفوذ کوستیاکوف– لوئیس در آبیاری جویچه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۲۰۵ تا ۲۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر پلیمر سوپرجاذب بر تغییرات ضرایب معادله نفوذ کوستیاکوف– لوئیس در آبیاری جویچه ای
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبیاری جویچه ای
مقاله پلیمرسوپرجاذب
مقاله زمان پیشروی
مقاله معادله نفوذ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریفان حسین
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: هزارجریبی ابوطالب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به محدودیت منابع آبی در کشور و سهم غالب بخش کشاورزی در استفاده از این منابع، صرفه جویی در این بخش از امور ضروری و حیاتی است. استفاده از پلیمرهای سوپرجاذب که می توانند مقادیر زیادی آب، آب نمک یا محلول های فیزیولوژیکی را جذب نمایند، از جمله راهکارهای افزایش بهره وری آب کشاورزی بوده که باعث افزایش قابل توجه کارایی مصرف آب نیز می گردد. در این تحقیق، به مطالعه تاثیر پلیمر سوپرجاذب بر روی پارامترهای نفوذ معادله کوستیاکف- لوئیس از طریق زمان های پیشروی محاسبه شده و تاثیر سوپر جاذب بر روی پارامترهای این معادله مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش در مزرعه آموزشی پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان واقع در شهرستان گرگان در شرایط بدون کشت انجام گردید در این تحقیق از چهار سطح ترکیبی پلیمر سوپرجاذب A200 با خاک شامل ۰، ۷، ۱۱ و ۱۶ گرم پلیمر در متر مربع در عمق ۲۵ سانتی متر خاک در ۴ تکرار استفاده شد. نتایج نشان داد، با افزایش پلیمر A200 به خاک، پارامترهای معادله نفوذ در هر جویچه با افزایش مقدار پلیمر اضافه شده بطور متوسط حدود ۲۰% و ۸۰%، افزایش می یابد. در نتیجه مقدار نفوذپذیری نهایی بین ۲۲% تا ۷۷% و نفوذپذیری تجمعی خاک بطور متوسط حدود ۴۲% افزایش می یافت.