مقاله بررسی اثر پروپولیس بر روی تغییررنگ تاجی دندان ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از صفحه ۲۹۳ تا ۳۰۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر پروپولیس بر روی تغییررنگ تاجی دندان ها
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروپولیس
مقاله تغییررنگ دندان
مقاله داروی داخل کانال
مقاله سیستم CIELab

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آهنگری زهره
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: شمس زاده ساینا
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری ماندانا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پروپولیس ماده ایست رزینی که توسط زنبور عسل تولید می شود و امروزه به عنوان یک عامل ضد میکروبی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر تعیین اثر پروپولیس به عنوان داروی داخل کانال بر میزان تغییررنگ دندان ها و ارتباط میان روش های مختلف قرار دادن دارو بر میزان تغییررنگ بود.
مواد و روشها: در تحقیق تجربی حاضر، ۴۰ دندان سالم قدامی انسانی انتخاب شدند. پس از تهیه حفره دسترسی و آماده سازی کانال ها، دندان ها به سه گروه تقسیم گردیدند. در گروه «الف» پروپولیس در داخل کانال و پالپ چمبر قرار گرفت. در حالی که در گروه «ب» پروپولیس در داخل کانال قرار داده شد. در گروه «ج» به عنوان گروه کنترل در داخل کانال سرم فیزیولوژی قرار داده شد. تصاویر دیجیتالی از سطوح لبیالی تمام دندان ها توسط دوربین دیجیتالی (Fujifilm, 5.0 MP, 12X Optical, Tokyo, Japan) در بازه های زمانی ۱ روز، ۱ هفته، ۲ هفته، ۱ ماه و ۲ ماه تهیه شدند. بررسی رنگ دندان ها در سه قسمت (اینسیزالی، میانی و سرویکالی) توسط سیستم CIELab و به وسیله نرم افزار گرافیکی فتوشاپ انجام گرفت. داده های جمع آوری شده در دوره های پیگیری ذکر شده مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: تفاوت تغییرات کلی رنگ ایجاد شده در دو گروه الف و ب نسبت به گروه کنترل معنادار بود (P<0.001). تغییرات معناداری در دوره های پیگیری در گروه های الف و ب مشاهده شد (P<0.001). همچنین درماه دوم میزان تفاوت تغییرات کلی رنگ در دندان های گروه الف و ب در قسمت های مختلف دندان (اینسیزالی، میانی و سرویکالی) غیرمعنادار برآورد گردید.
نتیجه گیری: به استناد نتایج به دست آمده، استفاده از پروپولیس به عنوان داروی داخل کانال می تواند سبب تغییررنگ کلینیکی در تاج دندان ها گردد. روش های مختلف قرار دادن دارو نیز تاثیری بر میزان این تغییررنگ ندارد.