مقاله بررسی اثر پتاسیم و زئولیت بر صفات کمی و کیفی شلغم روغنی در تنش خشکی آخر فصل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی (علوم زراعی) از صفحه ۵۱ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر پتاسیم و زئولیت بر صفات کمی و کیفی شلغم روغنی در تنش خشکی آخر فصل
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله .Brassica rapa L
مقاله سوپر جاذب زئولیت
مقاله سطوح آبیاری و سولفات پتاسیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعی امیرنوشان
جناب آقای / سرکار خانم: دلخوش بابک
جناب آقای / سرکار خانم: شیرانی راد امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدی قربان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به منظور بررسی اثر پتاسیم و زئولیت بر صفات کمی و کیفی شلغم روغنی رقم Goldrush در تنش خشکی آخر فصل در سال زراعی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ در اسماعیل آباد استان قزوین انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح آبیاری (آبیاری معمول ، قطع آبیاری از مرحله گل دهی به بعد و قطع آبیاری از مرحله خورجین دهی به بعد)، سه سطح پتاسیم (k2o) شامل عدم استفاده، ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار و دو سطح زئولیت (عدم استفاده و ۱۰ تن در هکتار) بودند. در انتهای دوره رشد صفات کمی و کیفی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد آبیاری، پتاسیم و زئولیت بر ارتفاع بوته، تعداد خورجین در ساقه اصلی، طول خورجین اصلی، وزن هزار دانه و شاخص برداشت در سطح احتمال یک درصد تاثیر معنی داری گذاشتند. مقایسه میانگین اثرات اصلی نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته، تعداد خورجین در ساقه اصلی، طول خورجین اصلی، وزن هزار دانه و شاخص برداشت به ترتیب مربوط به آبیاری معمول، مصرف ۱۰۰ کیلوگرم پتاسیم در هکتار و مصرف ۱۰ تن زئولیت در هکتار بود. اثر آبیاری × پتاسیم بر ارتفاع بوته، طول خورجین اصلی، وزن هزار دانه و شاخص برداشت در سطح احتمال یک درصد اختلاف معنی داری نشان داد بطوریکه بیشترین ارتفاع بوته و طول خورجین به ترتیب مربوط به آبیاری معمول با کاربرد ۱۰۰ و ۵۰ کیلوگرم پتاسیم در هکتار (۱۷۵٫۱، ۱۷۳٫۴، ۸ و ۷٫۸ سانتی متر) بود و نیز بیشترین وزن هزار دانه (۴٫۴ و ۴٫۲ گرم) و بیشترین شاخص برداشت (۲۵٫۶ و ۲۵٫۵ درصد) به ترتیب مربوط به آبیاری معمول با مصرف ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم پتاسیم در هکتار بود. اثر آبیاری × زئولیت تنها بر شاخص برداشت در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود بطوریکه بیشترین شاخص برداشت (۲۵٫۶۱ درصد) با آبیاری معمول به همراه مصرف ۱۰ تن زئولیت در هکتار بدست آمد.