مقاله بررسی اثر یک دوره برنامه تمرینی شنا بر سطوح فاکتور القایی هایپوکسی (HIF-1α) ریه نوزادان موش های مادر در معرض مسمومیت با کادمیوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۱۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر یک دوره برنامه تمرینی شنا بر سطوح فاکتور القایی هایپوکسی (HIF-1α) ریه نوزادان موش های مادر در معرض مسمومیت با کادمیوم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کادمیوم
مقاله شنا
مقاله فاکتور القایی هایپوکسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میردار شادمهر
جناب آقای / سرکار خانم: عرب آنا
جناب آقای / سرکار خانم: هدایتی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی زاده اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کادمیوم یکی از مهم ترین آلاینده های زیستی است که مصرف آن در دوران بارداری موجب بیماری و ناهنجاری های بسیاری در مادر و نوزاد می شود. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تمرینات منظم شنا و مصرف خوراکی کادمیوم در دوران بارداری بر سطوح فاکتور القایی هایپوکسی (HIF-1a) ریه نوزادان موش انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی تعداد ۳۲ سر موش ماده نژاد ویستار با وزن تقریبی ۲۰۰±۲۰g، پس از ۲ هفته آشنایی با محیط جدید و باردار شدن به ۴ گروه ۸ تایی، شامل: ۱- کادمیوم؛ ۲- شنا؛ ۳- شنا- کادمیوم؛ ۴- گروه کنترل تقسیم شدند. برنامه تمرینی شنا از روز اول بارداری شروع و یک بار در روز (۵ روز در هفته) تا روز زایمان ادامه داشت. دوز کادمیوم دریافتی ۴۰۰mg/l محلول در آب آشامیدنی بود. غلظت HIF-1a ریه با استفاده از روش آنزیم لینک ایمنواسی (ELISA) تعیین شد. داده ها با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و هالم- سیداک در سطح معنی داری p<0.05 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین وزن نوزادان گروه کادمیوم حاکی از کاهش معنی دار (p<0.001) آن در مقایسه با گروه کنترل بود. همچنین سطوح HIF-1a ریه نوزادان در گروه تمرین شنا به طور معنی داری (p<0.001) افزایش نشان داد و در گروه کادمیوم نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری داشت (p<0.001).
نتیجه گیری: نتایج حاکی از تاثیر تمرینات شنا بر افزایش سطوح HIF-1a ریه نوزادان مادرانی بود که در دوران بارداری به طور منظم شنا می کردند، لذا به نظر می رسد تمرین ورزشی شنا زیربیشینه با جبران کاهش HIF-1a ناشی از کادمیوم می تواند تاثیرات منفی آن را در ریه جنین تعدیل کند.