مقاله بررسی اثر وارنیش معمولی و وارنیش نانوسیلور بر میزان ریز نشت ترمیم های آمالگام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۲ در دانشور از صفحه ۸۵ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر وارنیش معمولی و وارنیش نانوسیلور بر میزان ریز نشت ترمیم های آمالگام
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو سیلور
مقاله میکرولیکیج
مقاله ترمیم های آمالگام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقگو رزا
جناب آقای / سرکار خانم: عطایی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: لبیب زاده اکرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: یکی از دغدغه های دندان پزشکی میکرولیکیج ترمیم های دندانی می باشد. به طور معمول، برای کاهش میکرولیکیج از وارنیش ها استفاده می شود. با نانوتکنولوژی مواد دارای زیبایی، چسبندگی و ویژگی های مکانیکی بهتر تهیه می شود. هدف از این مطالعه مقایسه میکرولیکیج ترمیم های دندانی با وارنیش نانوسیلور و وارنیش معمول بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه که به روش آزمایشگاهی انجام شد، ابتدا وارنیش نانوسیلور با غلظت های مختلف آماده شد. ۳۰ دندان پرمولر کشیده شده به طور تصادفی در ۲ دوره های زمانی تقسیم شده و در هر دوره زمانی گروه: وارنیش حاوی نانوسیلور، وارنیش معمولی، بدون وارنیش در نظر گرفته شد. روی هر یک از نمونه ها، ۲ حفره کلاس ۵ تهیه شد. حفرات ترمیمی به جز گروه شاهد، به وارنیش های مناسب آغشته شده و با آمالگام مناسب پر شدند. سپس نمونه ها در آب ریخته شده، به مدت ۳ روز، ۱ ماه نگهداری شدند و پس از طی زمان مناسب، ترمو سایکل شده و در محلول فوشین ۲ درصد قرار گرفتند. سپس دندان ها به ۲ نیم تقسیم شده و میزان نفوذ رنگ به وسیله استریومیکروسکوپ بررسی شد. داده ها با آزمون Two-Way ANOVA و مقایسه های چندگانه توکی تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: میزان میکرولیکیج در گروه ۱ ماه به طور معنی داری کمتر از ۳ روز بود (p-value=0.000)؛ همچنین میزان میکرولیکیج در ۳ ماده نیز تفاوت معنی داری داشت (p-value=0.009). آنالیز مقایسه های چندگانه توکی نشان داد میزان میکرولیکیج در گروه نانو سیلور تفاوت معنی داری با دو گروه دیگر دارد: با بدون وارنیش (p-value=0.005)، با وارنیش معمولی (p-value=0.019) اما تفاوت گروه بدون وارنیش و وارنیش معمولی معنی داری نبود (p-value=0.78).
نتیجه گیرى: بر اساس نتایج این مطالعه کاربرد نانوذرات نقره در وارنیش از میکرولیکیج ترمیم های آمالگام می کاهد.