مقاله بررسی اثر هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی و محتوای پرولین بذر تربچه (.Raphanus sativus L) در شرایط تنش شوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۶۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی و محتوای پرولین بذر تربچه (.Raphanus sativus L) در شرایط تنش شوری
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرولین
مقاله تربچه
مقاله تنش شوری
مقاله جوانه زنی
مقاله هیدروپرایمینگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانه محسن
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاریان جهرمی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شوری یک عامل محیطی محدودکننده تولید محصول در گیاهان است و امروزه به عنوان یک مشکل روزافزون در کشاورزی مطرح است. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر هیدروپرایمینگ بذر بر برخی از خصوصیات بذور تربچه در مرحله جوانه زنی انجام شد. پس از جوانه زنی بذور تربچه درصد نهایی جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، شاخص جوانه زنی، شاخص بنیه بذر و محتوای پرولین ساقه چه و ریشه چه مورد ارزیابی قرار گرفت. پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. این تحقیق شامل دو فاکتور هیدروپرایمینگ در چهار سطح (صفر، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ ساعت) و تنش شوری در چهار سطح (صفر، ۴، ۸ و ۱۲ دسی زیمنس بر متر) بود. نتایج نشان داد درصد نهایی و سرعت جوانه زنی در هیدروپرایمینگ به مدت ۱۵ ساعت و غلظت ۴ دسی زیمنس بر متر کلرید سدیم بیشترین تاثیر را دارا بود. همچنین هیدروپرایمینگ به مدت 15 ساعت و غلظت صفر کلرید سدیم سبب بهبود شاخص جوانه زنی شد و نیز غلظت های ۸ و 12 دسی زیمنس بر متر کلرید سدیم با آن تفاوت معنی دار نداشت. در هیدروپرایمینگ به مدت ۱۰ ساعت و غلظت ۴ دسی زیمنس بر متر کلرید سدیم بیشترین شاخص بنیه بذر مشاهده شد. زمانی که بذور به مدت ۱۰، ۱۵ و ۲۰ ساعت هیدروپرایمینگ شدند و نیز تحت غلظت های مختلف شوری قرار گرفته بودند، نسبت به بذور هیدروپرایمینگ نشده (شاهد)، محتوای پرولین هم در ساقه چه و هم در ریشه چه افزایش یافت.