مقاله بررسی اثر هم افزایی ضدمیکروبی ترکیب دو محلول کلرهگزیدین ۲% و هیدروژن پروکساید ۳% بر روی کانال های عفونی دندانهای خارج شده انسانی (In-Vitro) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۱۹۳ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر هم افزایی ضدمیکروبی ترکیب دو محلول کلرهگزیدین ۲% و هیدروژن پروکساید ۳% بر روی کانال های عفونی دندانهای خارج شده انسانی (In-Vitro)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلرهگزیدین
مقاله هیدروژن پروکساید
مقاله اثر سینرژیسم (هم افزایی)
مقاله ماده شستشودهنده کانال دندان
مقاله کلنی میکروبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صاحبی صفورا
جناب آقای / سرکار خانم: میرهادی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدی فر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آریامنش علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: استفاده از یک ماده شستشودهنده در حین پاکسازی و شکل دهی کانال که خاصیت ضدمیکروبی بالا و سمیت پایین داشته باشد لازم است. استفاده از شوینده های داخل کانال به صورت ترکیبی راهی جهت رسیدن به این منظور می باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی خاصیت هم افزایی ضدمیکروبی ترکیب کلرهگزیدین و هیدروژن پروکساید بر روی باکتری های کانال عفونی دندانهای خارج شده انسانی است.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی ۴۲ کانال دندانی که قبل از خارج شدن دارای ضایعه پری آپیکال در رادیوگرافی بوده انتخاب شدند. دندانها پس از خارج شدن در نرمال سالین با دمای ۳۷ درجه سانتی گراد نگهداری شده و ظرف کمتر از ۲۴ ساعت مطابق شرایط کلینیکی با استفاده از فایل های روتاری S1 تا F3 پاکسازی مکانیکی شدند و در مجموع توسط ده سی سی از محلولهای مورد نظر شستشو گردید. (گروه یک ۱۴ دندان با هیدروژن پروکساید ۳%، گروه دو ۱۴ دندان با کلرهگزیدین ۲% و گروه سوم ۱۴دندان با ترکیب کلرهگزیدین ۲% و هیدروژن پروکساید ۳%). قبل و بعد از آماده سازی به وسیله مخروطهای کاغذی از کانال دندانها نمونه گیری اولیه و ثانویه (s2, s1) به عمل آمد و به آزمایشگاه میکروبیولوژی جهت شمارش کلنی (CFU) فرستاده شد. سپس نتایج توسط آزمونهای آماری Kruskal-Wallis و Dunn مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته ها: یافته های این مطالعه نشان داد که تمامی محلولهای شستشوی مورد آزمایش باعث کاهش معنادار تعداد باکتری نسبت به نمونه گیری اولیه شدند، ضمن آنکه ترکیب کلرهگزیدین و هیدروژن پروکساید بسیار موثرتر به شکل معناداری بیش از هیدروژن پروکساید به تنهایی باعث کاهش میکروارگانیسم های داخل کانال شد (p=0.039) ، کاهش تعداد کلنی در مورد کلرهگزیدین و حالت ترکیبی معنی دار نبود. (p=0.194)ترکیب کلرهگزیدین و هیدروژن پراکسید با ایجاد ۱۳ نمونه فاقد رشد کلونی به طور معناداری موثرتر از هیدروژن پراکسید با ایجاد هفت نمونه فاقد باکتری بود. (p=0.033)مابقی گروهها تفاوت معناداری نداشتند.
نتیجه گیری: کلرهگزیدین به تنهایی دارای خاصیت ضدمیکروبی قوی جهت حذف باکتری های کانال ریشه است و در ترکیب با هیدروژن پروکساید این خاصیت به طور معنی دار افزایش نمی یابد.