مقاله بررسی اثر نیتریت سدیم برمیزان نیتریک اکساید خون وتغییرات هیستوپاتولوژیکی سرخرگ ششی در موش صحرایی نربالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۶۰۹ تا ۶۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر نیتریت سدیم برمیزان نیتریک اکساید خون وتغییرات هیستوپاتولوژیکی سرخرگ ششی در موش صحرایی نربالغ
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیتریت سدیم
مقاله سرخرگ ششی
مقاله لایه میانی
مقاله نیتریک اکساید
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جویبار فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: خاتم ساز سعید
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی رنجبری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ترکیبات نیتریت از جمله افزودنی هایی هستند که در فرآورده های گوشتی مورد استفاده قرار می گیرند، همچنین امروزه به دلیل استفاده بی رویه کودهای نیتروژن دار این ماده به صورت گسترده در آب خاک و اکوسیستم ها وجود دارد و می تواند زندگی بسیاری از انسانها را در معرض خطر قرار دهد، لذا مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر نیتریت سدیم بر سرخرگ ششی در موش های صحرایی نر صورت پذیرفت.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- مقطعی ۳۰ سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به طور تصادفی به سه گروه ۱۰تایی تقسیم شدند، سپس به مدت ۶۰ روز مورد مداخله قرار گرفتند. گروه های مورد آزمایش به گروه های دریافت کننده دوز حداقل نیتریت سدیم (۱۷۵ mg/kg/day) و گروه دریافت کننده دوز حداکثر (۳۵۰ mg/kg/day) و گروه کنترل تقسیم شدند. در پایان روز ۶۰ پس از بیهوشی و خونگیری مستقیم از قلب، سرخرگ ششی از بدن حیوان خارج، و سپس جهت بررسی تغییرات بافتی از آنها مقاطع بافتی تهیه شد. عواملی نظیر ویژگی های بافت شناسی (مورفومتریک و مورفولوژیک) سرخرگ، تغییرات وزن بدن در قبل و بعد از آزمایش و میزان نیتریک اکساید خون مورد بررسی قرار گرفت. داده های به دست آمده توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۷ مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
نتایج: نتایج مطالعه حاضر نشان داد میزان نیتریک اکساید در خون حیوانات گروه های دریافت کننده نیتریت سدیم در مقایسه با گروه کنترل، به صورت معنی داری افزایش یافته است (p£۰٫۰۵). همچنین ضخامت لایه میانی در گروه دریافت کننده دوز ۳۵۰ میلی گرم برکیلوگرم نیتریت سدیم در سطح معنی داری نسبت به گروه کنترل خود کاهش یافته است (p£۰٫۰۵).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل، نیتریت سدیم در دوزهای مختلف توانست میزان نیتریک اکساید خون را افزایش دهد و در دوز ۳۵۰ میلی گرم نیتریت سدیم باعث کاهش ضخامت لایه میانی سرخرگ ششی گردید. بنابراین نیتریت یک عامل خطر در انسان می باشد.