مقاله بررسی اثر نحوه خورانش کودکان در شش ماه دوم زندگی بر سوء تغذیه در یک سالگی به تفکیک وضعیت امنیت غذایی خانوار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۳۰۱ تا ۳۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر نحوه خورانش کودکان در شش ماه دوم زندگی بر سوء تغذیه در یک سالگی به تفکیک وضعیت امنیت غذایی خانوار
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنیت غذایی
مقاله نحوه خورانش
مقاله شش ماه دوم زندگی
مقاله سوء تغذیه
مقاله کودکان ۱ ساله
مقاله شهر ری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهانی ملیکا
جناب آقای / سرکار خانم: درستی مطلق احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صدرزاده یگانه هاله
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی فروشانی عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سوء تغذیه در سنین آغازین زندگی، می تواند پیامدهای منفی متعدد داشته باشد. امنیت غذایی خانوار و نحوه خورانش شیرخوار، از عوامل مرتبط با سلامت تغذیه ای کودکان هستند. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط نحوه خورانش در شش ماه دوم زندگی با کوتاه قدی و لاغری در سن یک سالگی به تفکیک خانوارهای امن و ناامن غذایی در شهرستان ری انجام شد. بررسی حاضر به صورت مورد شاهدی، در بهار ۱۳۹۰ بر روی ۱۶۰ کودک یک ساله انجام شد. سوالات مربوط به پرسشنامه امنیت غذایی ۱۸ گویه ای (USDA)، پرسشنامه نحوه خورانش و پرسشنامه عمومی از طریق مصاحبه با مادران پرسیده شد. عدم توجه به توصیه ها در مورد نحوه آغاز تغذیه تکمیلی ، رفتار غلط در قبال عدم مصرف کامل غذا و امت از خورانش فعال پایین تر به طور معنی دار با سوء تغذیه کودکان در خانوارها ناامن غذایی مرتبط بود (P<0.05). در میان خانوارها امن غذایی از بین متغیرها مورد بررسی وجود عوامل محرک حواس برای کودک در حین خورانش و امت از خورانش فعال پایین تر به طور معنی دار مرتبط با سوء تغذیه کودکان بود. نحوه خورانش در شش ماه دوم زندگی خصوصا متغیرهای رفتاری میتواند با سوء تغذیه در یک سالگی در خانوارهای امن و ناامن غذایی مرتبط باشد.