مقاله بررسی اثر نانو پودر آلومینا بر روی مقاومت به شوک حرارتی نانو کامپوزیت آلومینا-مولایت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی) از صفحه ۲۰ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر نانو پودر آلومینا بر روی مقاومت به شوک حرارتی نانو کامپوزیت آلومینا-مولایت
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولایت
مقاله نانوپودر آلومینا
مقاله شوک پذیری حرارتی
مقاله ضریب انبساط حرارتی
مقاله استحکام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمانی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: عبادزاده تورج
جناب آقای / سرکار خانم: برزگربفرویی هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقیق حاضر، تهیه کامپوزیت آلومینا مولایت در شرایط دمایی و زمانی بهینه، با استفاده از نانو آلومینا مورد بررسی قرار گرفت. با اضافه کردن نانو آلومینا در مقایسه با آلومینای میکرونی به کامپوزیت های آلومینا مولایت استحکام مکانیکی و شوک پذیری حرارتی افزایش یافت. همچنین با افزایش آلومینای میکرونی به بدنه های آلومینا مولایتی ضریب انبساط حرارتی بدنه افزایش ولی با افزایش نانوآلومینا ضریب انبساط حرارتی کاهش پیدا کرد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیز کیفی نقطه ای نشان داد که با افزایش نانوآلومینا مقدار فاز مولایت افزایش یافت که باعث بهبود شوک پذیری حرارتی و در نتیجه استحکام بعد از شوک حرارتی شد. با افزایش آلومینای میکرونی به کامپوزیت های آلومینا مولایت، درصد تخلخل و درصد جذب آب افزایش و دانسیته کاهش یافت در حالیکه با افزایش نانوآلومینا درصد تخلخل باز و درصد جذب آب کاهش و دانسیته افزایش یافت.