مقاله بررسی اثر مکمل غذایی سین بیوتیک بایومین ایمبو به عنوان مکمل غذایی بر عملکرد رشد، بازماندگی و فلور باکتریایی روده ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) انگشت قد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در توسعه آبزی پروری (علوم زیستی) از صفحه ۴۳ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر مکمل غذایی سین بیوتیک بایومین ایمبو به عنوان مکمل غذایی بر عملکرد رشد، بازماندگی و فلور باکتریایی روده ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) انگشت قد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کپور معمولی
مقاله سین بیوتیک
مقاله رشد
مقاله فلور باکتریایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم پوردهاقانی پگاه
جناب آقای / سرکار خانم: جواهری بابلی مهران
جناب آقای / سرکار خانم: ضیایی نژاد سعید
جناب آقای / سرکار خانم: تقوی مقدم احمد
جناب آقای / سرکار خانم: پورفرهادی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور ارزیابی اثرات مکمل سازی جیره غذایی با سین بیوتیک بایومین ایمبو که ترکیبی از پروبیوتیک انتروکوکوس فاسیوم و پری بیوتیک فروکتوالیگوساکارید می باشد، بر عملکرد رشد، بازماندگی و فلور باکتریایی روده بچه ماهی کپور معمولی انگشت قد انجام شد. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی، شامل سطوح صفر (شاهد) ۰٫۵، ۱ و ۱٫۵ درصد سین بیوتیک در چهار تیمار با سه تکرار طراحی شد. بچه ماهی ها با میانگین وزن ۲±۱۰ گرم و تراکم ۲۵ عدد در هر تانک پلی اتیلنی به مدت ۷۵ روز با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. ماهیان به مدت ۶۰ روز با تیمارهای فوق تغذیه شدند و سپس ماهیان در همه تیمارها به مدت ۱۵ روز دیگر فقط غذای تجاری (شاهد) دریافت کردند تا تغییرات فلور باکتریایی روده آن ها بررسی گردد. نتایج نشان داد که ترکیب پرو و پری بیوتیک (سین بیوتیک) توانست عملکرد رشد را از قبیل افزایش وزن، درصد افزایش وزن، افزایش طول و نرخ رشد ویژه را به خوبی بهبود بخشد (P<0.05) به طوری که تیمار ۱٫۵ درصد در روز ۶۰ بیشترین میزان شاخص های رشدی را نشان داد و اختلاف معنی دار با تیمار شاهد داشت (P<0.05) ولی بر میزان بقاء تاثیری نداشت و با درصد بقاء ۱۰۰% بین تیمارها اختلاف معنی داری مشاهده نشد (P>0.05). ماهیان تغذیه شده با مکمل غذایی تغییرات معنی داری را در فلور باکتریایی روده نشان دادند و بیشترین میزان باکتری های اسید لاکتیک و انتروکوکوس ها در تیمار ۳ مشاهده شد که با تیمار شاهد اختلاف معنی داری داشت (P<0.05) و توانست بیشترین جایگزینی پروبیوتیکی را نشان دهد، ولی با قطع مکمل غذایی در جیره، تعداد باکتری ها در روز ۷۵ کاهش یافت که بازهم تیمار ۳ بیشترین تعداد پروبیوتیک را نشان داد و با تیمار شاهد اختلاف معنی داری داشت (P<0.05). در نتیجه به لحاظ جایگزینی پروبیوتیکی تیمار ۳ بهترین عملکرد را نشان داده است.