مقاله بررسی اثر میواینوزیتول و کروسین بر میزان بیان ژن های RAGE و TGFb در بافت کلیه رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان از صفحه ۱۲۲ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر میواینوزیتول و کروسین بر میزان بیان ژن های RAGE و TGFb در بافت کلیه رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اینوزیتول
مقاله کروسین
مقاله محصولات نهائی گلیکه شده پ‍یشرفته
مقاله نفروپاتی دیابتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری سمیه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنی فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: بطحانی سیده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مشتاقی کاشانیان غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: نفروپاتی دیابتی از جمله عوارض طولانی مدت دیابت کنترل نشده به شمار می رود. ادامه یافتن افزایش قند خون منجر به تولید پروتئین های گلیکه و فعال شدن مکانیسم های منتهی شونده به نفروپاتی دیابتی از طریق افزایش تولید گیرند ه محصولات نهائی گلیکه و TGFb در بافت کلیه می شوند. در این مطالعه، به منظور یافتن ترکیباتی که بتوانند از بیان دو عامل اخیر جلوگیری کنند، اثر میواینوزیتول و کروسین بر روی میزان بیان گیرنده محصولات نهائی گلیکه و TGFb در بافت کلیه رت های دیابتی مورد بررسی قرار گرفت.
روش کار: در این مطالعه تجربی رت ها پس از ابتلا به دیابت توسط استرپتوزوتوسین، طی ۱۲ هفته با میواینوزیتول خوراکی ۱% و کروسین تزریقی
۱۰۰ BW mg/kg  تیمار شده و میزان تغییرات بیان گیرنده محصولات نهائی گلیکه و TGFb در بافت کلیه با روش RT-PCR نیمه کمی بررسی گردید. داده های حاصل در گروههای مختلف با استفاده از روشهای آماری One Way ANOVA و Tukey و توسط نرم افزار SPSS Version 18 تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: میزان بیان گیرنده محصولات نهائی گلیکه و
TGFb در بافت کلیه رت های دیابتی تیمار شده با کروسین در مقایسه با رت های دیابتی بدون تیمار کاهش معناداری پیدا کرد اما میواینوزیتول با دوز مورد مطالعه نتوانست تغییر معناداری در میزان بیان این دو ژن ایجاد کند.
نتیجه نهایی: یافته ها نشان می دهند که استفاده از کروسین توانائی کاهش عوارض ابتلا به دیابت و مسدود کردن مسیر های ابتلا به نفروپاتی را داشته و این خصوصیت احتمالا مرتبط با توانائی کاهش قند و محصولات نهایی
AGE در سرم و خاصیت آنتی اکسیدانی این ترکیب است. با توجه به اثرات مثبت میواینوزیتول در دیابت که در مطالعات قبلی نشان داده شده است، مطالعات بیشتری برای تعیین مکانیزم اثر آن مورد نیاز است.