مقاله بررسی اثر مینوسیکلین بر میزان بیان ژن گیرنده GABAA در نواحی هیپوکمپ و پیریفورم مغزی، در طی روند کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۳۵۲ تا ۳۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر مینوسیکلین بر میزان بیان ژن گیرنده GABAA در نواحی هیپوکمپ و پیریفورم مغزی، در طی روند کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صرع
مقاله کیندلینگ
مقاله مینوسیکلین
مقاله گیرنده GABAA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رامشینی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتی نصر سیدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مینوسیکلین دارای اثرات ضد تشنجی است. از آن جایی که برخی داروهای ضد تشنجی باعث افزایش میانجی عصبی گابا در مغز می شوند، لذا هدف از این مطالعه بررسی میزان بیان ژن گیرنده GABAA در نواحی هیپوکمپ و پیریفورم مغزی، به دنبال تزریق مینوسیکلین در طی روند کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی می باشد.
روش ها: در این مطالعه تجربی ۳ گروه موش صحرایی نژاد ویستار(۲۴ سر) پس از جراحی استرئوتاکسیک و یک هفته دوره بهبودی، تحریکات کیندلینگ (۲ بار در روز با فاصله زمانی شش ساعت) را دریافت می کردند. در گروه اول (۸=
n) حیوانات هیچ گونه تحریکی را دریافت نمی کردند، به حیوانات گروه دوم (۸=n) روزانه سالین ( ml/kg1)، و گروه سوم (۸=n) مینوسیکلین با غلظت ۲۵ میلی گرم به ازای یک کیلوگرم حیوان (mg/kg) به صورت داخل صفاقی (۶۰ دقیقه قبل از هر تحریک) تزریق شد. دو ساعت بعد از آخرین تحریک مغز حیوانات خارج شده و بیان ژن گیرنده های GABAA در نواحی هیپوکمپ و پیریفورم این سه گروه با یکدیگر مقایسه شدند. برای تحلیل داده ها از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه وتست تعقیبی Tukey در سطح معناداری p<0.05 استفاده گردید. یافته ها: در گروه سوم، تزریق ۱۰ روزه مینوسیکلین (۲۵ mg/kg) توانست ADD تجمعی را نسبت به گروه کنترل (گروه دوم) به طور معنی داری کاهش (۰٫۰۰۱>P) و مدت زمان تاخیری تا مراحل ۴ (p<0.01) و ۵ (p<0.001) تشنج را به طور معنی داری افزایش داد. تزریق این دارو قبل از تحریکات کیندلینگ همچنین از تاثیر افزایشی ناشی از تحریک الکتریکی بر mRNA زیر واحد ۲ g گیرنده GABAA در هیپوکامپ و قشر پیریفورم نیز جلوگیری کرد.
نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد تزریق مینوسیکلین قبل از تحریکات الکتریکی، اثر ضد تشنجی دارد و این اثر را از طریق کاهش بیان زیر واحد گیرنده های GABAA اعمال می کند.