مقاله بررسی اثر میزان و نوع منبع کودی اوره و اوره با پوشش گوگردی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان در اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۱۶۷ تا ۱۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر میزان و نوع منبع کودی اوره و اوره با پوشش گوگردی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان در اراک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اوره با پوشش گوگردی
مقاله آفتابگردان
مقاله رقم
مقاله کود نیتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: خدرایی غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: شیرانی راد امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: میراحمدی عراق حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به منظور بررسی اثر میزان و نوع کود نیتروژن با دو منبع کودی اوره معمولی واوره با پوشش گوگردی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد در دو رقم آفتابگردان در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک شد. برای این منظور تیمارهای مختلف نیتروژن از دو منبع کود اوره معمولی و با پوشش گوگردی هر کدام در سه سطح ۲۵ و ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار و دو رقم آفتابگردان رکورد و بیلنداز به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار اجرا گردید. یکی از اهداف این پژوهش، یافتن مناسب ترین میزان و منبع کود نیتروژن در دو رقم مختلف آفتابگردان برای دست یابی به حداکثر تولید محصول دانه در شرایط آب و هوایی اراک بود. در این آزمایش صفات ارتفاع بوته، قطر طبق، وزن کل دانه، عملکرد دانه، عملکرد و میزان روغن دانه اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد اثر کود دهی اوره با پوشش گوگردی با تغییر سطوح مختلف نیتروژن و منابع آن، در ارتفاع نهایی بوته، وزن هزار دانه و عملکرد دانه اختلاف معنی داری در بین صفات نشان داد. بیشترین عملکرد دانه در رقم بلیزار-آر-ام، در تیمار ۱۰۰ کیلوگرم اوره با پوشش گوگردی با میانگین ۳٫۹۶ تن در هکتار حاصل شد. بر اساس نتایج به دست آمده می توان مصرف ۱۰۰ کیلوگرم کود اوره با پوشش گوگردی را در کشت آفتابگردان مناسب دانست.