مقاله بررسی اثر میزان بذر بر عملکرد علوفه و دانه در کشت دو منظوره گندم (.Triticum aestivum L) در شرایط اقلیمی خرم آباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات غلات از صفحه ۸۳ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر میزان بذر بر عملکرد علوفه و دانه در کشت دو منظوره گندم (.Triticum aestivum L) در شرایط اقلیمی خرم آباد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص برداشت
مقاله عملکرد دانه
مقاله کشت دو منظوره
مقاله گندم نان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پروانه بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: چیت بند علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: زیدعلی احسان اله
جناب آقای / سرکار خانم: سیاح فر منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر میزان بذر بر عملکرد علوفه و دانه در کشت دو منظوره گندم نان، پژوهشی در قالب کرت های دو بار خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد واقع در منطقه کمالوند در سال زراعی ۱۳۹۰ اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل عامل رقم در دو سطح چمران و پیشتاز، عامل برداشت علوفه به همراه و بدون برداشت علوفه سبز در بهار و عامل میزان بذر در سه سطح (۱۵۰، ۲۰۰ و ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار) بودند که عامل رقم در کرت های اصلی، عامل برداشت در کرت های فرعی و عامل میزان بذر در کرت های فرعی فرعی قرار گرفتند. صفات زراعی و مورفولوژیک مورد بررسی شامل عملکرد علوفه خشک بهاره، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، تعداد دانه در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه بودند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که رقم پیشتاز به علت بالاتر بودن عملکرد علوفه خشک بهاره، عملکرد دانه و سایر صفات زراعی موثر در عملکرد دانه و علوفه، رقم بهتری جهت کشت دو منظوره گندم آبی برای تولید توام علوفه و دانه در مقایسه با رقم چمران بود. در سطوح بذر مصرفی، سطح ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار در مقایسه با سایر سطوح به کار رفته، عملکرد دانه و علوفه بیشتری تولید کرد که این میزان مصرف بذر جهت کشت دو منظوره گندم آبی در منطقه خرم آباد و مناطق با اقلیم مشابه در سایر استان ها مناسب تر است.