مقاله بررسی اثر موسیقی بر میزان درد، اضطراب و فشارخون بیماران تحت درمان ریشه دندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۴۲۵ تا ۴۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر موسیقی بر میزان درد، اضطراب و فشارخون بیماران تحت درمان ریشه دندان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موسیقی
مقاله درد
مقاله اضطراب
مقاله درمان ریشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضویان سیدحمید
جناب آقای / سرکار خانم: برکتین بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی سپه وند سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: محیط دندان پزشکی برای بیماران بسیاری محیط اضطراب آوری است که عواملی مانند ترس از تزریق بی حسی و سابقه درمان های دردناک را می توان برای آن ذکر کرد. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر موسیقی بر میزان اضطراب، درد و سطح فشارخون بیماران مراجعه کننده برای درمان ریشه به یک کلینیک تخصصی دندان پزشکی بود.
مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی، ۶۰ بیمار مراجعه کننده برای معالجه ریشه دندان بررسی شدند. بیماران به روش تصادفی ساده به دو گروه تقسیم شدند. در گروه مداخله، حین معالجه از موسیقی دلخواهشان استفاده شد و در گروه شاهد معالجه ریشه بدون موسیقی انجام گردید. برای تعیین درد از معیار خطی آنالوگ، برای تعیین اضطراب بیمار از پرسش نامه های Spielberger و برای ثبت فشارخون و تعداد ضربان قلب از فشارسنج الکترونیکی استفاده شد. اضطراب قبل و بعد از درمان، فشارخون و ضربان قلب قبل از درمان، بعد از بی حسی، حین و انتهای درمان ثبت شدند. نتایج با استفاده از آزمون آماری t تجزیه و تحلیل شدند (۰٫۰۵=a).
یافته ها: در ارزیابی فشارخون سیستولیک و دیاستولیک افراد دو گروه پس از مداخله، تفاوت معنی داری میان دو گروه دیده نشد اما در میزان آن در حین درمان تفاوت معنی داری یافت شد (سیستولیک ۰٫۰۱۳=p value و دیاستولیک۰٫۰۰۲ =p value). میزان اضطراب، تعداد ضربان قلب و میزان درد در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت (۰٫۰۵<p value).
نتیجه گیری: در این مطالعه، موسیقی تاثیری بر کاهش اضطراب بیماران نداشت، اما بر روی فشارخون سیستولیک و دیاستولیک افراد در حین درمان اثر چشمگیری داشت. همین طور موسیقی بر روی درد ناشی از درمان ریشه و میزان ضربان قلب در بیماران تاثیر نداشت. به نظر می رسد کاربرد موسیقی برای جلوگیری از تغییرات فشارخون در حین درمان ریشه سودمند باشد.