مقاله بررسی اثر موسیقی آرام بی شتاب Adagio و تند دوان Allegro بر التهاب ناشی از تجویز کاراژینان در موش های صحرایی نر بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۳۵ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر موسیقی آرام بی شتاب Adagio و تند دوان Allegro بر التهاب ناشی از تجویز کاراژینان در موش های صحرایی نر بالغ
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله التهاب
مقاله موسیقی آرام بی شتاب و تند دوان
مقاله کاراژینان
مقاله موش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: دلاوراردکانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: فرخی مجیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری مختار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
التهاب حالت نامطلوبی است که در نتیجه تاثیر متابولیت های اسید آراشیدونیک به ویژه پروستاگلاندین ها ایجاد می شود. با توجه به عوارض جانبی داروهای ضدالتهابی شیمیایی این مطالعه با هدف بررسی اثر موسیقی بر میزان التهاب انجام گردید. در این پژوهش ۴۰سر موش صحرایی نر بالغ با وزن ۲۵۰-۲۲۰ گرم در گروه های کنترل، شاهد و ۳ گروه تجربی مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه کنترل تحت هیچ تیماری قرار نگرفتند، گروه شاهد تحت تزریق زیرجلدی کاراژینان۱% به میزان ۵۰ میکرولیتر و تزریق درون صفاقی سرم فیزیولوژیک قرار گرفتند. گروه تجربی۱ تحت تزریق زیرجلدی کاراژینان و درون صفاقی دگزا متازون به میزان ۲ میلی گرم بر اساس هر کیلوگرم وزن بدن قرار گرفتند و ۲ گروه تجربی دیگر تحت تزریق زیرجلدی کاراژینان و به نیز ترتیب تحت موسیقی آرام بی شتاب Adagio و تند دوان Allegro قرار گرفتند و بر اساس فرمول اندازه گیری میزان التهاب، میزان التهاب در گروه های مختلف اندازه گیری و نتایج با استفاده از آزمون آماری ANOVA و تست پیگیری توکی ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که دگزامتازون باعث کاهش التهاب می شود در حالی که هیچکدام از دو نوع موسیقی اثری بر کاهش التهاب ندارند. موسیقی از طریق کاهش عملکرد محور هیپوتالاموس هیپوفیز آدرنال تاثیری بر میزان التهاب ندارد.