مقاله بررسی اثر منابع کربنی و نیتروژنی بر روی رشد و تولید روغن تک یاخته ای توسط قارچ Cunninghahamella echinulata که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زیست فناوری میکروبی از صفحه ۳۹ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر منابع کربنی و نیتروژنی بر روی رشد و تولید روغن تک یاخته ای توسط قارچ Cunninghahamella echinulata
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Cuuninghamella echinulata
مقاله توده زیستی
مقاله روغن تک یاخته ای
مقاله گاما لینولنیک اسید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کابوسی حامی
جناب آقای / سرکار خانم: صمدلویی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آب سالان مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در میان قارچ های تولید کننده روغن، قارچ Cunninghamella echinulata به علت تولید مقادیر بیشتر روغن تک یاخته ای و اسید چرب گاما لینولنیک اسید به تازگی مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق، بهینه سازی شرایط کشت برای تولید توده زیستی، روغن تک یاخته ای و گاما لینولنیک اسید توسط قارچ C. echinulata در تخمیر غوطه وری بود.
روش بررسی: تاثیر مقادیر مختلف منبع کربنی (گلوکز) و منبع نیتروژنی (پودر سویای بدون چربی) بر روی تولید توده زیستی، روغن و گاما لینولنیک اسید از قارچC. echinulata  با استفاده از روش آماری سطح پاسخ مورد بررسی قرار گرفت. منابع کربنی و نیتروژنی طی تخمیر غوطه وری در ۵ سطح در نظر گرفته شد و از طرح مرکب مرکزی با ۱۳ آزمایش استفاده شد.
یافته ها: بیشترین مقدار تولید روغن در غلظت گلوکز و پودر سویا به ترتیب ۶۰ و ۴٫۳۱ گرم بر لیتر به مقدار %۲۵ و بیشترین میزان تولید توده زیستی در غلظت گلوکز و پودر سویا به ترتیب ۸۰ و ۲۰ گرم بر لیتر به مقدار %۲٫۵۳ بدست آمد. بیشترین میزان گاما لینولنیک اسید در غلظت گلوکز و پودر سویا به ترتیب ۳۱٫۷۲ و ۱۳٫۵ گرم بر لیتر به میزان %۶٫۵ بدست آمد.
نتیجه گیری: شرایط بهینه برای تجمع روغن در قارچ
C. echinulata، محدود کردن میزان منبع نیتروژنی و افزایش منبع کربنی می باشد. روند افزایش توده زیستی و تولید روغن نشان داد که هنگامی رشد متوقف می شود، تولید روغن افزایش قابل توجه ای می یابد و در شرایطی که روند تخریبی توده زیستی شروع می شود، تجمع روغن نیز کاهش می یابد.