مقاله بررسی اثر ملیتین بر میزان بیان پروتئین Rac1 به عنوان مارکر متاستاز در سلول های سرطان معده رده AGS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۱۰۰۱ تا ۱۰۰۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر ملیتین بر میزان بیان پروتئین Rac1 به عنوان مارکر متاستاز در سلول های سرطان معده رده AGS
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان معده
مقاله ملیتین
مقاله Rac1
مقاله متاستاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همتی مهدیه
جناب آقای / سرکار خانم: عیوضی ندا
جناب آقای / سرکار خانم: چاکرزهی آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی علی
جناب آقای / سرکار خانم: محیطی اردکانی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: محمودزاده امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شناخت مکانیسم های مولکولی در متاستاز برای طراحی و استفاده موثر از استراتژی های درمانی جدید ضروری می باشد. یک دسته از مولکول هایی که در این مکانیسم نقش داردند Rac1 است. با توجه به عوارض جانبی روش های درمانی رایج مانند شیمی درمانی، امروزه توجه زیادی به ترکیبات طبیعی شده است که دارای اثرات جانبی کمتر و خواص ضدسرطانی هستند. ملیتین یک پپتید آمفی پاتیک مشتق شده از سم زنبور عسل می باشد. مطالعات نشان دادند که ملیتین با تاثیر بر میزان بیان Rac1 نقش مهمی در کاهش متاستاز سلول های سرطانی دارد. در این مطالعه به بررسی تاثیر ملیتین بر میزان بیان پروتئین Rac1 در سلول های سرطان معده رده AGS پرداخته شده است.
روش بررسی: سلول های
AGS بعد از رشد و رسیدن به تراکم بیش از ۸۰ درصد، به مدت ۶ ساعت با غلظت های ۰٫۲، ۰٫۳، ۰٫۴ میکروگرم بر میلی لیتر ملیتین تیمار شدند. پس از جمع آوری و لیز سلول ها با بافر لیز، میزان بیان پروتئین Rac1 در مقایسه با کنترل به روش وسترن بلاتینگ سنجیده شد. اطلاعات به دست آمده با کنترل b-Actin مقایسه و به صورت درصد محاسبه گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون Anova One-Way تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: بیان پروتئین
Rac1 در حضور غلظت های ۰٫۲ (۵٫۵±۱۰۹) و 0.3 (3.6±۱۰۵) ملیتین نسبت به کنترل (۱۰۰) افزایش و غلظت ۰٫۴ (۲±۱۰۰) شبیه به کنترل شد که تفاوت معنی داری دیده نشد (p>0.05).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده ملیتین در این مطالعه تاثیری بر بیان Rac1 در سلول های سرطانی معده رده AGS ندارد.