مقاله بررسی اثر مقادیر و منابع مختلف کودهای آهن بر عملکرد سویا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۹۱ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر مقادیر و منابع مختلف کودهای آهن بر عملکرد سویا
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آهن
مقاله سویا
مقاله عملکرد
مقاله محلولپاشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واثقی سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: ولی نژاد مریم
جناب آقای / سرکار خانم: افضلی مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سویا یکی از دانه های روغنی است که کشت آن از نظر جلوگیری از واردات روغن، جایگزینی آن با گوشت، اهمیت زیادی دارد. از آنجائی که سویاهایی که در کشور کشت می شوند، به دلیل آهکی بودن این خاک ها عموما دارای کمبود آهن می باشند و با توجه به نقشی که آهن در گیاه سویا دارد، تحقیق حاضر جهت بررسی اثر مقادیر و منابع مختلف کودهای آهن بر عملکرد سویا بصورت آزمایش مزرعه ای در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در ۴ تکرار با ۵ تیمار (صفر، محلولپاشی ۲ و ۵ در هزار سولفات آهن و ۵ و ۱۰ کیلوگرم در هکتار سکوسترین آهن)، انجام شد. بعد از انجام عملیات کاشت و داشت، برداشت از وسط هر کرت به منظور کاهش اثرات حاشیه ای انجام شد و نسبت به تعیین عملکرد و اجزاء عملکرد اقدام شد و درنهایت این داده ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که کاربرد ۵ و ۱۰ کیلوگرم در هکتار سکوسترین آهن با میانگین عملکرد ۱۸۴۵ و ۲۸۴۵ کیلوگرم در هکتار نسبت به عدم کاربرد آن در شاهد با عملکرد ۱۵۴۲ کیلوگرم در هکتار افزایش معنی داری در سطح درصد نشان داد. وزن هزار دانه نیز در تیمارهای ۱۰ کیلوگرم در هکتار سکوسترین آهن و ۵ در هزار محلولپاشی سولفات آهن افزایش معنی دار نشان داد.