مقاله بررسی اثر مقادیر مختلف پتاسیم و زئولیت بر صفات کمی و کیفی گیاه کلزا در رژیم های مختلف آبیاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی (علوم زراعی) از صفحه ۴۹ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر مقادیر مختلف پتاسیم و زئولیت بر صفات کمی و کیفی گیاه کلزا در رژیم های مختلف آبیاری
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتاسیم
مقاله زئولیت
مقاله آبیاری
مقاله عملکرد
مقاله کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری آناز
جناب آقای / سرکار خانم: دلخوش بابک
جناب آقای / سرکار خانم: شیرانی راد امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدی قربان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر کاربرد مقادیر مختلف سولفات پتاسیم و زئولیت بر صفات کمی و کیفی گیاه کلزا، رقم زرفام در رژیم های مختلف آبیاری، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در۳ تکرار در منطقه سعیدآباد شهرستان شهریار در سال زراعی ۹۱-۱۳۹۰ اجرا شد. در این آزمایش، تیمارها شامل مصرف زئولیت در ۳ سطح صفر، ۵، ۱۰ تن در هکتار و پتاسیم در ۳ سطح صفر، ۵۰، ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار بصورت سولفات پتاسیم و آبیاری در ۲ سطح آبیاری معمولی و قطع آبیاری از مرحله گلدهی به بعد بود. نتایج نشان داد اثر تیمار پتاسیم روی ارتفاع بوته و عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد اثر معنی داری داشت. در این آزمایش حداکثر عملکرد دانه با مصرف ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم و ۱۰ تن در هکتار زئولیت به میزان ۳۷۸۶ کیلوگرم در هکتار و حداقل عملکرد دانه بدون مصرف پتاسیم و زئولیت به میزان ۱۸۵۲ کیلوگرم در هکتار بدست آمد. بیشترین عملکرد تحت اثر متقابل آبیاری در پتاسیم مربوط به آبیاری معمولی با مصرف ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار سولفاتپتاسیم ۴۹۵۸ کیلوگرم در هکتار و حداقل عملکرد دانه مربوط به تیمار قطع آبیاری از مرحله گلدهی به بعدو بدون مصرف سولفات پتاسیم به میزان ۸۶۷٫۳ کیلوگرم در هکتار بدست آمد.