مقاله بررسی اثر مقادیر مختلف مصرف نیتروژن پایه بر اجزای عملکرد ارقام کلزا (.Brassica napus L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۴۰ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر مقادیر مختلف مصرف نیتروژن پایه بر اجزای عملکرد ارقام کلزا (.Brassica napus L)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله نیتروژن پایه
مقاله اجزای عملکرد
مقاله تعداد خورجین در بوته
مقاله تعداد دانه در خورجین
مقاله وزن هزار دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پازکی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شیرانی راد امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: نصری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شمس کیوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برای بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن پایه بر صفات کمی و کیفی ارقام کلزا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار و به مدت دو سال (۱۳۸۲-۱۳۸۴) اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل: نیتروژن پایه (N) در سه سطح ۰، ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص به فرم اوره و رقم (V) در ۶ سطح شامل، SLM046،Okapi ،Talaye ، Regent×Cobra،licord  و Orient در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه واریانس مرکب دو ساله آزمایش نشان داد اثر نیتروژن پایه، رقم و اثر متقابل نیتروژن پایه و رقم بر صفات تعداد خورجین در بوته، دانه در خورجین و وزن هزار دانه معنی دار و اثر نیتروژن پایه بر تعداد دانه در خورجین غیر معنی دار بود. مقایسه میانگین مرکب دو ساله نشان داد، در رابطه با تعداد خورجین در بوته با افزایش مصرف نیتروژن پایه تا ۱۰۰Kg/ha متوسط تعداد خورجین در بوته (متوسط سطوح مصرف نیتروژن پایه ۰، ۵۰ و ۱۰۰) تا ۱۰۹٫۹ افزایش یافت و رقم Regent×Cobra با ۱۳۲٫۹ بیش ترین میزان صفت یاد شده را نشان داد، ضمن این که کاربرد ۱۰۰Kg/ha نیتروژن پایه در رقم Regent×Cobra با ۱۷۶٫۳ عدد بیش ترین تعداد خورجین در بوته را نیز به خود اختصاص داد. مقایسه میانگین مرکب اثر متقابل نیتروژن و رقم نشان داد که به دنبال مصرف ۱۰۰Kg/ha نیتروژن پایه، رقم Okapi با ۶۹٫۲۷ عدد بیش ترین تعداد دانه در غلاف را ایجاد نمود. در عین حال بیش تر وزن هزار دانه نیز با مصرف ۱۰۰Kg/ha نیتروژن پایه در رقم Regent×Cobra و نبود مصرف نیتروژن پایه در رقمSLM046  و به میزان ۳٫۹۱ گرم به دست آمد.