مقاله بررسی اثر مقادیر زﺋولیت و تنش کم آبی بر ضریب استهلاک نوری گیاه کلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۱۷۵ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر مقادیر زﺋولیت و تنش کم آبی بر ضریب استهلاک نوری گیاه کلزا
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش کم آبی
مقاله زﺋولیت
مقاله ضریب استهلاک نوری
مقاله عملکرد بیولوژیک
مقاله کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پازکی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی نژاد محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق برای بررسی اثر مقادیر زﺋولیت و تنش کم آبی بر ضریب استهلاک نوری گیاه کلزا (.Brassica napus L)، آزمایشی در سال ۱۳۸۷ به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری اجرا شد که در آن آبیاری در ۳ سطح شامل:آبیاری بر اساس ۸۰، ۱۳۰ و ۱۸۰ میلی متر تبخیر از سطح تشتک تبخیر کلاس A به عنوان عامل اصلی و مصرف زﺋولیت در سه سطح شامل: عدم کاربرد و کاربرد زﺋولیت به میزان ۶ و ۱۲ تن در هکتار به عنوان عامل فرعی و Okapi به عنوان رقم مورد آزمایش در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد که از نظر ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی در بوته، عملکرد بیولوژیک و ضریب استهلاک نوری بین سطوح آبیاری، کاربرد زﺋولیت و اثر متقابل آن ها تفاوت معنی داری در سطح احتمال یک درصد مشاهده شد. مقایسه میانگین اثر متقابل آبیاری و مصرف زﺋولیت نشان داد، انجام آبیاری بر اساس ۸۰ میلی متر تبخیر از سطح تشتک تبخیر کلاس A و مصرف ۱۲ تن در هکتار زﺋولیت بیشترین میزان ارتفاع بوته (۱۴۵٫۵۰)، عملکرد بیولوژیک (۱۳۶۷۹٫۷ kg/ha) و ضریب استهلاک نوری (۰٫۴۵) را به خود اختصاص داد. در شرایط تنش بسیار شدید و یا آبیاری بر اساس ۱۸۰ میلی متر تبخیر از سطح تشتک تبخیر کلاس A، افزایش کاربرد زﺋولیت تا ۱۲ تن در هکتار در افزایش تمامی صفات موثر بود و در این شرایط بیشترین میزان ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی در بوته، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و ضریب استهلاک نوری به ترتیب برابر با ۱۰۹٫۷۰ سانتی متر، ۴٫۰۲ عدد، ۹۷۵۶٫۷ کیلوگرم در هکتار و ۰٫۳۳ حاصل شد.