مقاله بررسی اثر معنادرمانی بر نگرش به ازدواج دانشجویان و امید به زندگی آنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۳۷ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر معنادرمانی بر نگرش به ازدواج دانشجویان و امید به زندگی آنان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امید به زندگی
مقاله معنادرمانی
مقاله نگرش به نحوه انتخاب همسر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمدنژاد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: عدالت زاده گلناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بخشی آموزش مبتنی بر نظریه معنادرمانی، بر نگرش نسبت به نحوه انتخاب همسر و امید به زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز انجام شد. جامعه آماری این تحقیق عبارت بود از کلیه دانشجویانی که در سال ۱۳۹۰ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز مشغول به تحصیل بودند. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های نیمه آزمایشی است. نمونه آماری تحقیق حاضر ۸۰ نفر از دانشجویان مجرد دانشگاه جهت انتخاب نمونه از روش نمونه گیری غیرتصادفی و از نمونه داوطلبانه استفاده شد و جایگزینی آزمودنی ها در گروه های آزمایش و کنترل با توجه به نمرات آنها در پرسشنامه نگرش نسبت به نحوه انتخاب همسر لارسون صورت گرفته است. بدین صورت که از بین افراد نمونه با توجه به نمره آنها در پیش آزمون، از کسانی که بالاترین نمرات را داشتند ۴۰ نفر (۲۰ نفر پسر، ۲۰ نفر دختر) به عنوان گروه آزمایش و ۴۰ نفر دیگر (۲۰ نفر پسر و ۲۰ نفر دختر) که نمرات پایین تری داشتند در گروه کنترل جایگزین شدند. افراد گروه آزمایش به مدت ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه ای تحت آموزش مبتنی بر معنادرمانی قرار گرفتند. قبل از شروع آموزش معنادرمانی و بعد از آن افراد مقیاس نگرش به نحوه انتخاب همسر و پرسشنامه امید به زندگی را تکمیل کردند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و تحلیل کواریانس استفاده شد. تحلیل داده ها نشان داد که آموزش مبتنی بر نظریه معنادرمانی بر نگرش نسبت به نحوه انتخاب همسر و امید به زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز موثر است.