مقاله بررسی اثر مصرف خوراکی آنغوزه اشکی بر پارامترهای بیوشیمیایی کبدی، کلیوی، قلبی و خونی رت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۶۴۱ تا ۶۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر مصرف خوراکی آنغوزه اشکی بر پارامترهای بیوشیمیایی کبدی، کلیوی، قلبی و خونی رت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنغوزه
مقاله کبد
مقاله کلیه
مقاله قلب
مقاله انعقاد خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسمعیلی دهج منصور
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه بهابادی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی محمدابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه ثابت شده است که داروهای گیاهی همانند داروهای سنتتیک دارای عوارض جانبی هستند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر مصرف آنغوزه در مقادیری که اکثر مطالعات قبلی استفاده کرده اند، بر پارامترهای بیوشمیایی طبعیی کبدی، کلیوی، قلبی و خونی رت بود.
روش بررسی: ۴۰ سر رت نر نژاد ویستار با میانگین وزنی ۳۰۰ گرم به ۵ گروه ۸ تایی تقسیم شدند. گروه ۱ به عنوان گروه کنترل و سایر گروه های مورد مطالعه به عنوان گروه های پیش درمان به مدت یک ماه به ترتیب با ۱۲٫۵ mg/kg، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ آنغوزه پیش درمان شدند. سپس نمونه خون رت ها جهت اندازه گیری پارامترهای کبدی (ALP، ALT، AST)، کلیوی (Urea, Cr)، قلبی (CPK) و خونی (Pt, Ptt) جمع آوری شد. با وارد کردن کانول فشار به داخل شریان کاروتید و چسباندن الکترودهایی به دست راست و پای چپ به ترتیب فشارهای خونی ثبت و لید دو نوار قلبی مانیتور گردید. برای تجزیه و تحلیل داده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه و نرم افزار Graphpad Prism نسخه ۵ استفاده شد.
نتایج: سطح پلاسمایی AST، CPK و Ptt به طور معنی داری در گروه های پیش درمان با آنغوزه کاهش یافت (p<0.05). با افزایش دوز مصرفی آنغوزه غلظت پلاسمایی اوره به طور معنی دار کاهش (p<0.05) و غلظت پلاسمایی کراتینین و فشارهای خونی شامل سیستول، دیاستول و متوسط شریانی به طور غیر معنی داری افزایش یافت.
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه پیشنهاد می کنند که احتمالا مصرف مقادیر کم (۲۵ mg/kg) آنغوزه فاقد عوارض جانبی و حتی مفید برای سلامت و مصرف مقادیر زیاد (۱۰۰ mg/kg) آن باعث بروز عوارض جانبی می گردد. از اینرو نیاز به تحقیقات گسترده تری در این زمینه است.