مقاله بررسی اثر محلول پاشی نانو اکسید آهن بر جذب عناصر غذایی در غده سیب زمینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر محلول پاشی نانو اکسید آهن بر جذب عناصر غذایی در غده سیب زمینی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتاسیم
مقاله سدیم
مقاله عملکرد
مقاله کلسیم
مقاله نانوکود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برقی علی
جناب آقای / سرکار خانم: قلی پوری عبدالقیوم
جناب آقای / سرکار خانم: توبه احمد
جناب آقای / سرکار خانم: جهانبخش سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: جماعتی ثمرین شهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در خاک های ایران به دلیل داشتن pH بالا، آهک فراوان و مصرف کود فسفاته بیش از نیاز در گذشته، جذب عناصر کم مصرف نظیر آهن توسط ریشه کمتر از نیاز گیاه می باشد که این کمبود سبب اختلال در رشد و نمو گیاه می شود. به منظور بررسی محلول پاشی آهن آزمایشی به صورت فاکتوریل، در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار در سال ۱۳۹۱ در اردبیل اجرا شد. فاکتور اول شامل کود نانواکسید آهن در سطوح ۰، ۰٫۵، ۱، ۱٫۵، ۲ درصد و اکسید آهن معمولی در سطح ۲ درصد و فاکتور دوم شامل مراحل محلول پاشی (زمان رشد رویشی، زمان شروع غده بندی و زمان پرشدن غده) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر غلظت های مختلف نانو اکسید آهن بر میزان سدیم، آهن برگ، فسفر غده و عملکرد در هکتار، اثر مراحل محلول پاشی بر میزان پتاسیم و عملکرد غده در هکتار و اثر متقابل این عوامل بر غلظت آهن غده سیب زمینی معنی دار بود. ضمن آنکه اثر عامل های فوق روی غلظت کلسیم غده غیر معنی دار بود. نتایج مقایسه میانگین اثر غلظت نانو اکسید آهن نشان داد که بیشترین مقادیر سدیم و فسفر غده در تیمار شاهد بدون مصرف کود آهن، بیشترین آهن برگ در تیمار شاهد با مصرف کود آهن معمولی و بیشترین عملکرد غده در هکتار در غلظت ۲ درصد نانو اکسید آهن حاصل شد. مقایسه میانگین اثر مراحل محلول پاشی نشان داد که بیشترین میزان پتاسیم غده و عملکرد در هکتار با محلول پاشی در زمان پر شدن غده بدست آمد. مقایسه میانگین اثر متقابل عوامل فوق نیز نشان داد که ترکیب تیماری غلظت ۲ درصد نانواکسید آهن با محلول پاشی در زمان پر شدن غده بیشترین غلظت آهن غده را به خود اختصاص داد.