مقاله بررسی اثر محلول پاشی مواد هومیوپاتیت و محرک های رشد گیاهی بر صفات مرفوفیزیولوژیک و عملکرد ارقام ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۴۵ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر محلول پاشی مواد هومیوپاتیت و محرک های رشد گیاهی بر صفات مرفوفیزیولوژیک و عملکرد ارقام ذرت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استیمورل
مقاله کلرید سدیم
مقاله مارمارین
مقاله هایپرتونیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهراد الهه
جناب آقای / سرکار خانم: تاج ‌بخش مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: عیوضی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رشدی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: پرنیاگان اکرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی مواد هومیوپاتیت و محرک رشد گیاهی به صورت محلول پاشی بر عملکرد دانه و اجزای آن در ارقام ذرت آزمایشی تحت شرایط مزرعه ای در ایستگاه تحقیقات کشاورزی ساعتلوی ارومیه به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال ۱۳۸۹ اجرا شد. محرک های رشد گیاهی شامل هومیوپاتیت (کلرید سدیم C30)، مارمارین، استیمورل، هایپرتونیک و عدم مصرف محرک به عنوان فاکتور A و فاکتور B دو رقم ذرت به نام های سینگل کراس ۵۰۴ و ۷۰۴ تیمارهای آزمایشی را تشکیل دادند. محلول پاشی محرک های رشد در دو مرحله زانوئی شدن و ظهور گل تاجی انجام گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که صفات ارتفاع بوته، فاصله بلال از زمین، طول بلال، تعداد دانه در ردیف، قطر چوب بلال، عملکرد دانه، تعداد دانه در بلال و تعداد ردیف در بلال اختلاف آماری معنی داری بین مواد هومیوپاتیت و محرک های رشد گیاهی، ارقام ذرت و اثر متقابل رقم در محرک رشد داشتند. محرک های رشد مارمارین و هومیوپاتیت از طریق افزایش تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف در بلال و تعداد دانه در بلال موجب افزایش عملکرد دانه شدند. در رقم ۵۰۴ محرک های رشد مارمارین و استیمورل و در رقم ۷۰۴ محرک های رشد استیمورل و هایپرتونیک به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را بر روی عملکرد دانه داشتند. این امر نشان می دهد که واکنش ارقام به محرک های مختلف می تواند متفاوت باشد.