مقاله بررسی اثر محلول پاشی مقادیر مختلف بور روی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پاییزه کلزا در منطقه شهرری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۳۶۷ تا ۳۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر محلول پاشی مقادیر مختلف بور روی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پاییزه کلزا در منطقه شهرری
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بور
مقاله محلول پاشی
مقاله عملکرد
مقاله اجزای عملکرد
مقاله کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پازکی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: منعم رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی محلول پاشی مقادیر مختلف عنصر بور روی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پاییزه کلزا در منطقه شهرری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال ۱۳۹۰ اجرا گردید که در آن محلول پاشی عنصر بور در سه سطح صفر، ۱٫۵ و ۳ در هزار و رقم در سه سطح SLM046, Modena و Licord در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد، از نظر عملکرد دانه بین ارقام مختلف تفاوت معنی داری در سطح یک درصد وجود داشت به صورتی که رقم Licord با ۳۸۸۲٫۰۸ کیلوگرم در هکتار بیشترین و رقم SLM046 با ۳۱۸۷٫۲۵ کیلوگرم در هکتار کمترین میزان متوسط عملکرد دانه را تولید نمود، ضمن این که بیشترین و کمترین میزان اجزای عملکرد نیز در ارقام ذکر شده مشاهده گردید. اثر مقادیر محلول پاشی بور روی عملکرد دانه در سطح یک درصد معنی دار گردید. در این شرایط محلول پاشی بور به میزان ۱٫۵ در هزار با ۳۷۶۴٫۹۲ کیلوگرم در هکتار و محلول پاشی ۳ در هزار با ۳۶۸۴٫۵۰ کیلوگرم در هکتار، ضمن قرار گرفتن در یک گروه آماری بیشترین و عدم محلول پاشی با ۳۳۱۸٫۲۵ کیلوگرم در هکتار کمترین میزان عملکرد دانه را تولید نمود. اثر متقابل محلول پاشی بور و رقم بر عملکرد دانه، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین و وزن هزار دانه در سطح پنج درصد معنی دار گردید، در این شرایط محلول پاشی ۱٫۵ در هزار بور در رقم Licord با ۴۰۹۶٫۲۵ کیلوگرم در هکتار بیشترین و عدم محلول پاشی در رقم SLM046 با ۲۹۸۰٫۲۵ کیلوگرم در هکتار کمترین میزان عملکرد دانه را تولید نمود. بنابراین به نظر می رسد، رقم Licord در تمامی سطوح محلول پاشی از مناسب ترین وضعیت برخوردار بوده است.