مقاله بررسی اثر محلول پاشی سلنیوم بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم در شرایط آبیاری کامل و تنش خشکی (قطع آبیاری) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر محلول پاشی سلنیوم بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم در شرایط آبیاری کامل و تنش خشکی (قطع آبیاری)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلنیوم
مقاله تنش خشکی
مقاله گندم
مقاله رقم آذر ۲
مقاله رقم پیشتاز
مقاله عملکرد و اجزاء عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحت زاده امیر
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: پاک نژاد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: پازکی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ایلکایی محمدنبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش به منظور مطالعه اثر سلنیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم در پاییز سال ۱۳۸۵ اجرا گردید. طرح آزمایشی به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار بود که در آن عامل آبیاری (A) در دو سطح شامل: آبیاری معمولی و تنش کم آبی و عامل سلنیوم (B) در سه سطح صفر، ۲۰ mg/lit و ۲۵ mg/lit به صورت فاکتوریل به عنوان عامل اصلی و رقم (C) در دو سطح شامل: آذر ۲ و پیشتاز به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از بررسی های آزمایشات مزرعه ای نشان داد که: صفات وزن سنبله و عملکرد دانه در تیمارهای مختلف آبیاری اختلاف معنی داری را نشان دادند. در شرایط آبیاری کامل، وزن سنبله و عملکرد دانه به میزان زیادی بیش تر از شرایط تنش خشکی (قطع آبیاری) بود. همچنین بین ارقام مختلف گندم نیز اختلاف معنی داری در وزن سنبله و عملکرد دانه مشاهده شد و رقم پیشتاز دارای وزن سنبله و عملکرد دانه بیش تری بود. در مورد صفت شاخص برداشت، از نظر سطوح مختلف آبیاری و سلنیوم اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. اما از نظر ارقام، رقم آذر ۲ شاخص برداشت بیش تری را نسبت به رقم پیشتاز دارا بود. در صفت وزن هزار دانه از نظر سطوح مختلف آبیاری اختلاف معنی داری در وزن هزار دانه مشاهده گردید. در شرایط آبیاری کامل، وزن هزار دانه بیش تر از شرایط تنش خشکی (قطع آبیاری) بود. اثر سطوح مختلف محلول پاشی سلنیوم بر روی وزن هزار دانه غیر معنی دار بود. همچنین رقم آذر ۲ نسبت به رقم پیشتاز دارای وزن هزار دانه بیش تری بود. از نظر ارقام، رقم پیشتاز تعداد پنجه کل و تعداد پنجه بارور بیش تری را دارا بود. نتایج اندازه گیری های آزمایشگاهی نشان داد که صفت رطوبت نسبی برگ در تیمارهای مختلف آبیاری دارای اختلاف معنی داری بود و در شرایط آبیاری کامل، رطوبت نسبی برگ به میزان زیادی بیشتر از شرایط تنش خشکی (قطع آبیاری) بود.