مقاله بررسی اثر محرک رشدی جدایه های قارچ Trichoderma harzianum روی کاهو (Lactuca sativa) و فلفل (Capsicum annuum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۵۷ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر محرک رشدی جدایه های قارچ Trichoderma harzianum روی کاهو (Lactuca sativa) و فلفل (Capsicum annuum)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تریکودرما
مقاله فلفل
مقاله کاهو
مقاله محرک رشد گیاهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عراقی میرمعصوم
جناب آقای / سرکار خانم: باغبانی مهماندار فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی روزبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال های اخیر، گسترش علم زیست شناسی، اهمیت حفظ محیط زیست و تقاضای بالای مواد غذایی باعث گردیده تا محققین استفاده از ابزارهای زیستی را مد نظر قرار دهند. در این میان افزایش تولید در واحد سطح کاهو و فلفل از نظر کشاورزی دارای اهمیت زیادی است. در این تحقیق تاثیر پنج جدایه از گونه قارچی Trichoderma harzianum شامل T1، T2، T3، T4 و T5 در افزایش رشد دو گیاه فلفل و کاهو در شرایط گلخانه ای و در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار بررسی شد. برای انجام این تحقیق از سه غلظت ۰٫۵، ۱ و ۱٫۵ درصد مایه تلقیح به ازاء هر گلدان استفاده شد. در هر گلدان تعداد پنج عدد بذر از هر کدام کاشته شد. به ترتیب پس از ۴۰ و ۳۰ روز از کاشت کاهو و فلفل، گیاهان قطع شده و طول، وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی، قطر ساقه و تعداد برگ آن ها محاسبه شد. نتایج آزمون نشان داد که جدایه ها در غلظت های مختلف اثرات متفاوتی در طول و مقدار وزن تر و خشک ریشه و اندام های هوایی هر دو گیاه داشتند و تفاوت معنی دار آماری را در سطح احتمال یک و پنج درصد با آزمون چند دامنه ای دانکن نشان دادند به طور کلی در بین جدایه ها، T1 بیش ترین و T2 کم ترین اثر رشدی را از خود نشان دادند. دو گیاه فلفل و کاهو نیز از نظر میزان تاثیر پذیری از جدایه ها در مواردی تفاوت معنی دار آماری در سطح احتمال یک درصد داشتند. در یک نتیجه گیری کلی اثر رشدی جدایه ها روی کاهو نسبتا بیش تر از فلفل بود.