مقاله بررسی اثر متقابل Na+-Ca+2 بر زیست توده و فعالیت آنزیم های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز در برگ گیاه جو (.Hordeum vulgare L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فیزیولوژی گیاهان زراعی از صفحه ۱۵ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر متقابل Na+-Ca+2 بر زیست توده و فعالیت آنزیم های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز در برگ گیاه جو (.Hordeum vulgare L)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پراکسیداز
مقاله پلی فنل اکسیداز
مقاله تنش شوری
مقاله کلریدکلسیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانی صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: لاهوتی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: جهانی ملیحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنش شوری یک مشکل در حال توسعه در خاک های کشاورزی است. به منظور بررسی اثر برهمکنش Na+-Ca2+ بر زیست توده و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز در برگ گیاه جو، این تحقیق به صورت یک طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه ای (دما ۲۵ درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی ۳۵ درصد و فتوپریود ۱۶ ساعت روشنایی) صورت گرفت. گیاهچه ها یک هفته بعد از کاشت بذور در خاک با سطوح کلرید سدیم صفر، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی مولار و توأم با سطوح کلریدکلسیم صفر، ۶ و ۱۰ میلی مولار تیمار شدند. پس از پنج هفته اعمال تیمار، برخی از پارامترهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی شامل وزن خشک ساقه و ریشه و فعالیت آنزیم های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز در برگ مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که تنش شوری به طور معنی دار باعث کاهش وزن خشک ساقه و ریشه شد ولی باعث افزایش فعالیت آنزیم های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز در برگ شد. درحالی که، افزودن کلسیم به محیط شور به طور معنی دار باعث افزایش وزن خشک ساقه و ریشه شد ولی فعالیت آنزیم های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز را در برگ کاهش داد. کلسیم اثر زیان آور تنش شوری را کاهش داد و بیش ترین اثر بهبود دهنده کلسیم در غلظت ۶ میلی مولار کلریدکلسیم مشاهده شد.