مقاله بررسی اثر متقابل شوری و کلرید کلسیم بر صفات کیفی و عملکرد توت فرنگی رقم گامروسا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۳۸ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر متقابل شوری و کلرید کلسیم بر صفات کیفی و عملکرد توت فرنگی رقم گامروسا
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توت فرنگی
مقاله شوری
مقاله قند میوه
مقاله کلرید کلسیم
مقاله میوه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لولایی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: سماوات سعید
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی کوتنایی شهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنش شوری به عنوان مهمترین عامل محدود کننده کشت و پرورش گیاهان زراعی و باغی در ایران و جهان محسوب می شود. این تحقیق به منظور تعیین اثرات متقابل کلرید سدیم و کلرید کلسیم و بر همکنش آنها در رشد رویشی و زایشی توت فرنگی رقم گامروسا انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا شد که در آن سه سطح کلرید کلسیم (۰، ۵ و ۱۰ میلی گرم در لیتر) و چهار سطح کلرید سدیم (۰، ۱۵، ۳۰ و ۴۵ میلی گرم در لیتر) در ۳ تکرار مورد استفاده قرار گرفت. صفات مورد اندازه گیری شامل وزن تر برگ، طول دمبرگ، تعداد میوه، وزن میوه، عملکرد بوته و قند میوه بود. نتایج نشان داد توت فرنگی در برابر تنش شوری دارای مقاومت کمی بود، به طوری که با افزایش درجه شوری طول دمبرگ، تعداد میوه و وزن میوه کاهش یافت. با افزایش شوری، عملکرد که به طور معنی داری در مقابسه با شاهد کاهش یافت. تیمار کلسیم باعث کاهش اثرات تنش شوری بر رشد گیاهان شده و باعث افزایش تعداد میوه و وزن میوه و افزایش طول دمبرگ شد. بیشترین اثرات بهبود دهنده کلسیم در غلظت ۱۰ میلی گرم در لیتر مشاهده شد. اختلاف معنی داری بین مقدار غلظت کلرید سدیم و کلرید کلسیم در تمامی تیمارها مشاهده گردید. همچنین نمک کلرید سدیم و کلرید کلسیم موجب افزایش میزان مواد جامد محلول در میوه شد.