مقاله بررسی اثر لیستین سویا بر شاخص های رشد، درصد بازماندگی و ترکیب شیمیایی لاشه بچه تاسماهیان ایرانی (Acipenser persicus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در توسعه آبزی پروری (علوم زیستی) از صفحه ۹ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر لیستین سویا بر شاخص های رشد، درصد بازماندگی و ترکیب شیمیایی لاشه بچه تاسماهیان ایرانی (Acipenser persicus)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاسماهی ایرانی
مقاله لیستین سویا
مقاله تغذیه
مقاله رشد
مقاله ضریب تبدیل غذایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورعلی فشتمی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سهیل نقشی سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: پژند ذبیح اله
جناب آقای / سرکار خانم: پیکران مانا نعمت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این بررسی با هدف تعیین اثرات جیره غذایی حاوی درصدهای مختلف لیستین سویا بر عملکرد رشد، ضریب تبدیل غذایی و درصد بازماندگی بچه تاسماهیان ایرانی (Acipenser persicus) تحت شرایط پرورشی ایران به مدت ۸ هفته در انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان انجام شد. چهار جیره غذایی نیمه خالص شامل جیره پایه بدون لیستین سویا (تیمار شاهد)، تیمار حاوی %۱ لیستین سویا (تیمار ۱)، تیمار حاوی ۲% لیستین سویا (تیمار ۲) و تیمار حاوی ۳% لیستین سویا (تیمار ۳) فرموله شد. آزمایش در ۱۲ حوضچه پلاستیکی با حجم مفید آبگیری ۱۵ لیتر انجام شد. ۲۴۰ عدد بچه تاسماهی ایرانی با میانگین وزن و طول کل اولیه به ترتیب ۱٫۹±۰٫۱ گرم و ۷±۰٫۳ سانتی متر با تراکم ۲۰ عدد در هر حوضچه توزیع شدند و روزانه در حد سیری مورد تغذیه قرار گرفتند. نتایج حاصل از آنالیز وزن و طول کل نهایی بیان گر برتری آماری تیمارهای شاهد، ۱ و ۳ درصد نسبت به تیمار ۲ درصد دارد (P£۰٫۰۵). بررسی آماری شاخص رشد ویژه (SGR) حاکی از وجود اختلاف معنی داری بین تیمار حاوی ۲ درصد لیستین با سایر تیمارها می باشد (P£۰٫۰۵) و مقایسه داده ها نشان می دهد که بین تیمارهای شاهد، ۱ و ۳ اختلاف معنی دار وجود ندارد (P£۰٫۰۵). آنالیز داده های درصد بازماندگی در تیمارها بیان گر برتری آماری تیمار حاوی ۳ درصد لیستین (%۸۸٫۹±۱٫۹) با تیمار یک درصد لیستین (%۷۳٫۳±۱۱٫۵) می باشد (P£۰٫۰۵). بررسی و مقایسه نتایج درصدهای اسیدهای چرب لاشه ماهیان نشان داد که با افزایش مقدار لیستین در جیره های غذایی، از مقدار اسیدهای چرب اشباع در لاشه ماهیان کاسته می شود. در مجموع مکمل شدن جیره غذایی تاسماهیان ایرانی (۱٫۹ گرمی) با لیستین سویا سبب بهبود برخی از شاخص های رشد و افزایش کیفیت شیمیایی لاشه می‏شود.