مقاله بررسی اثر لجن فاضلاب و کودهای معدنی بر غلظت برخی عناصر کم مصرف در برگ و دانه ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۲۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر لجن فاضلاب و کودهای معدنی بر غلظت برخی عناصر کم مصرف در برگ و دانه ذرت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آهن
مقاله ذرت
مقاله روی
مقاله لجن فاضلاب
مقاله مس
مقاله منگنز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوان طلب نصیبه
جناب آقای / سرکار خانم: پیردشتی همت اله
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنیار محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: عباسیان ارسطو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف لجن فاضلاب و کودهای معدنی بر غلظت عناصر آهن، روی، مس و منگنز در ذرت (رقم سینگل کراس ۷۰۴) آزمایشی در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، در سال زراعی ۱۳۸۶ به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو عامل و سه تکرار انجام شد. عامل اصلی ۶ تیمار کودی شامل شاهد (بدون مصرف کود شیمیایی و کمپوست)، کود شیمیایی (سولفات پتاسیم و سوپر فسفات تریپل هر یک به میزان ۷۵ و اوره ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار)، کمپوست لجن فاضلاب ۲۰ و ۴۰ تن در هکتار همراه با ۵۰ درصد کود شیمیایی به کار رفته و یا بدون تلفیق با کود شیمیایی بود و عامل فرعی نیز تفاوت کاربرد یک ساله و دو ساله تیمارهای کودی در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج، نوع و مقدار کود مصرفی بر کلیه صفات به جز غلظت مس دانه تاثیر معنی داری را نشان داد. همچنین مدت مصرف کود بر تمام صفات فوق به جز غلظت آهن و روی دانه و غلظت مس برگ موثر بود. نوع کود مصرفی و استفاده از آن به مدت یک سال و یا دوسال متوالی موجب افزایش معنی داری در عملکرد دانه، غلظت آهن و روی برگ و غلظت روی و مس دانه شد. نتایج نشان داد که افزایش در غلظت آهن برگ با افزایش در غلظت آهن دانه همراه بود، همچنین افزایش منگنز برگ بر افزایش منگنز دانه نیز موثر بود. در مجموع می توان گفت که استفاده از لجن فاضلاب موجب غنی سازی عناصر آهن و روی در برگ و مس و روی در دانه ذرت نسبت به شاهد گردید.