مقاله بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو-مطالعه آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۸۹ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو-مطالعه آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپکتروفتومتر
مقاله رنگ پذیری
مقاله تغییر رنگ
مقاله کامپوزیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی سیر فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: نصوحی نگین
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری سرشت آرش
جناب آقای / سرکار خانم: صدیقی مهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: یکی ازمهمترین عوامل تاثیر گذار در موفقیت ترمیم های کامپوزیت ثبات رنگ آنها در طول زمان می باشد. تغییر رنگ کامپوزیتها می تواند سبب نارضایتی بیمار و در درازمدت منجر به شکست درمان شود. با توجه به تناقضات و خلا اطلاعاتی در این زمینه‚ تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو به روش اسپکتروفتومتری انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی ۳۰ نمونه دیسکی شکل به قطر
۸٫۵ میلی متر و ضخامت ۲ میلی متر از سه نوع کامپوزیت Grandio (voco,Germany), Herculite XRV Ultra (kerr,USA), Z350 XT (3M ESPE رنگ A2 تهیه شد، (۱۰ نمونه هرنوع کامپوزیت به دو گروه ۵ تایی برای نگهداری در قهوه و آب مقطرتقسیم شدند). نمونه ها برای ۷۲ ساعت در محلول های مورد نظر قرار گرفتند. رنگ سنجی نمونه ها قبل و بعد از قرارگیری در محلول ها توسط دستگاه اسپکتروفتومتر انجام شد و نتایج توسط آزمون two way ANOVA مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: میزان تغییر رنگ هر سه نوع کامپوزیت پس از قرارگیری در قهوه نسبت به رنگ سنجی اولیه معنی دار بود (
P<0.05) میزان تغییر رنگ نمونه ها پس از قرار گیری در آب مقطر نسبت به حالت اولیه معنی دار نبود (P>0.05) هر سه نوع کامپوزیت از لحاظ شاخص تغییر رنگ در محیط قهوه با هم تفاوت معنی دار داشتند. (P=0.0001) اما در آب مقطر تفاوت معنی داری بدست نیامد.P=0.01
نتیجه گیری: هر سه نوع کامپوزیت مورد مطالعه در این تحقیق در قهوه دچار تغییر رنگ شدند که از نظر کلینیکی قابل قبول نبود.